تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (51), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (41-70)

عنوان : ( ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران )

نویسندگان: مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دورۀ 1358-1389 برابر 18.77 درصد بوده است. به عقیدۀ بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجۀ دولت یکی از دلایل این تورم مزمن و نسبتاً بالا بوده است. ازاین‌رو در این مقاله، ارتباط کسری بودجه و تورم بررسی می‏شود. پویایی‏های بخش پولی اقتصاد ایران با سه رابطۀ همگرایی بلندمدتِ برابری بازار پول، برابری قدرت خرید و برابری تورم فیشر در چارچوب مدل SVARX بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد که در بلندمدت، کسری بودجۀ عملیاتی از طریق دو کانال ترازهای حقیقی پول و سرکوب نرخ بهره، موجب افزایش قیمت‏ها شده و به این ترتیب ماهیت پولی تورم تأیید می‏شود. البته تورم اغلب از بودجۀ دولت سرچشمه می‏گیرد که از طریق کانال‏های پولی موجب تورم می‌شود، و این تورم خود بر ترازهای حقیقی پول و نرخ‏های بهره تأثیر می‏گذارد. به‌علاوه، مشخص می‏شود که تورم عامل استمرار کسری بودجۀ عملیاتی دولت نیست؛ بلکه تداوم این کسری به مازاد تراز سرمایه و توان سرکوب دائمی نرخ بهره بستگی دارد. در کوتاه‏مدت، افزایش کسری بودجۀ عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه هر دو موجب افزایش کسری بودجه می‏شوند، اما آثار تورمی متفاوتی دارند. کاهش مازاد تراز سرمایه افزایش موقتی تورم را به‌همراه دارد، درحالی‌که افزایش کسری بودجۀ عملیاتی موجب افزایش نسبتاً پایدار تورم، قیمت نسبی و نرخ ارز می‏ شود.

کلمات کلیدی

ایران؛ تورم؛ کسری بودجه؛ مدل SVARX؛ همگرایی بلندمدت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053870,
author = {حاج امینی نجف آبادی, مهدی and فلاحی, محمدعلی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2016},
volume = {51},
number = {1},
month = {June},
issn = {0039-8969},
pages = {41--70},
numpages = {29},
keywords = {ایران؛ تورم؛ کسری بودجه؛ مدل SVARX؛ همگرایی بلندمدت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران
%A حاج امینی نجف آبادی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2016

[Download]