حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (167-174)

عنوان : ( مطالعه بیان ژنهای Chi3 ، SUT1 و CYP1 در گوجه فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica) )

نویسندگان: محمدرضا فیاض , سیدحسن مرعشی , امین میرشمسی کاخکی , منصوره کرمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل جالیز (Orobanche spp) گیاه انگلی مطلق بوده که به ریشه بسیاری از گیاهان زراعی مهم همچون گوجه فرنگی، آفتابگردان، خیار، توتون و متصل شده و باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد گیاه زراعی به ویژه در مناطق گرم و خشک همچون اروپا، آفریقا و آسیا میشود. تاکنون روشهای متعددی بـرای کنتـرل گـل جالیز استفاده شده است، اما عموماً این روشها گران بوده و موثر عمل نمیکنند. درک بهتر نحوه واکنش گیاه میزبان و همچنین مکانیسم مولکولی مقاومت به این گیاه انگل به منظور یافتن روشهای بهتر جهت کنترل آن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه بررسی بیـان دو ژن کدکننـده آنـزیمهـای کیتینـاز (Chi3) و سیسـتئین پروتئیناز (CYP1)، و همچنین یک ژن کدکننده انتقال دهنده ساکارز (SUT1)، در واکنش گیاه گوجه فرنگی به آلودگی با گل جالیز، در دو ژنوتیپ متحمل و حسـاس با استفاده از تکنیک Real time PCR انجام شد. هر سه ژن در ساعات اولیه پس از آلودگی افزایش بیان را نشان دادند. بیان انتقال دهنده ساکارز و همچنین آنزیم سیستئین پروتئیناز در هنگام تنش در دو ژنوتیپ با یکدیگر تفاوت معنی دار داشته اما در مورد آنزیم کیتیناز این تفاوت مشاهده نشـد. نحـوة بیـان ژنهـا در دو ژنوتیـپ حساس و مقاوم نشان داد که فعالیتهای دفاعی گیاه گوجه فرنگی از همان ساعات اولیه پس از آلودگی شروع شده و رقم متحمل پاسخ دفـاعی سـریعتـری بـه علائـم منتقل شده از گیاه انگل میدهد. همچنین احتمالاً آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین (پروتئینازها)، یکی از ابزارهای دفاعی زودهنگام گیاهـان در جلـوگیری از نفـوذ گـل جالیز به ریشه می باشد

کلمات کلیدی

, نتقال دهنده ساکارز, سیستئین پروتئیناز, کیتیناز, گل جالیز, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053875,
author = {فیاض, محمدرضا and مرعشی, سیدحسن and میرشمسی کاخکی, امین and منصوره کرمانی},
title = {مطالعه بیان ژنهای Chi3 ، SUT1 و CYP1 در گوجه فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {167--174},
numpages = {7},
keywords = {نتقال دهنده ساکارز، سیستئین پروتئیناز، کیتیناز، گل جالیز، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه بیان ژنهای Chi3 ، SUT1 و CYP1 در گوجه فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica)
%A فیاض, محمدرضا
%A مرعشی, سیدحسن
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A منصوره کرمانی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]