دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دوره (24), شماره (96), سال (2016-1) , صفحات (22-29)

عنوان : ( بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از افراد مبتلا به عفونت های مجاری ادراری در شهرستان مشهد )

نویسندگان: کلثوم اسدپور رحیم آبادی , غلامرضا هاشمی تبار , علی مجتهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان و اشریشیا کلی (E.coli)شایع‌ترین باکتری عامل عفونت ادراری است. افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی اشریشیا‌کلی باعث افزایش شکست درمان می‌شود. بدلیل متفاوت بودن الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی E.coliجدا شده در هر منطقه، مطالعه و بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی این باکتری، بایسته است. هدف: تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی E.coliدر نمونه‌های ادراری بیماران چند بیمارستان شهرستان رشت. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی در سال 1393 در شهر رشت، 980 نمونه ادراری بررسی شد و جدایه‌های E.coli از نمونه‌های ادرار بیماران بستری دچار عفونت ادراری که آنتی‌بیوتیک دریافت نکرده بودند، جدا شد و آنتی‌بیوگرام انجام گرفت. روش دیسک ترکیبی نیز برای تشخیص سویه‌های مولد بتالاکتاماز (ESBL) مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS version 19 تجزیه و تحلیل شد. نتایج: از 195 جدایه E.coli 93/76% ایزوله‌ها از زنان و بقیه از مردان جدا شد. بیشترین حساسیت برای ایمی پنم بدست آمد. میزان مقاومت در خانواده پنی‌سیلین‌ها بیشترین آنها نسبت به اگزاسیلین و آمپی‌سیلین و در مورد سفالوسپورین‌ها به سفالوتین بود. همچنین، کمترین مقاومت نسبت به سفوکسیتین بدست آمد. در بین کینولون‌ها نیز بیشترین مقاومت نسبت به اسید نالیدیکسیک بود. از سویی دیگر، کمترین مقاومت نسبت به جنتامایسین، نیتروفورانتوئین و سفوکسیتین به ترتیب 2/8%، 71/8% و 79/11% بود. 92/36% سویه‌ها نیز مولد (ESBL) بودند.

کلمات کلیدی

, آنتی‌بیو‌تیک‌ها, اشریشیا‌کلی, بتا لاکتاماز‌ها, عفونت‌های مجرای ادرار, مقاومت دارویی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053880,
author = {اسدپور رحیم آبادی, کلثوم and هاشمی تبار, غلامرضا and علی مجتهدی},
title = {بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از افراد مبتلا به عفونت های مجاری ادراری در شهرستان مشهد},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گیلان},
year = {2016},
volume = {24},
number = {96},
month = {January},
issn = {2008-4048},
pages = {22--29},
numpages = {7},
keywords = {آنتی‌بیو‌تیک‌ها، اشریشیا‌کلی، بتا لاکتاماز‌ها، عفونت‌های مجرای ادرار، مقاومت دارویی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از افراد مبتلا به عفونت های مجاری ادراری در شهرستان مشهد
%A اسدپور رحیم آبادی, کلثوم
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%A علی مجتهدی
%J دانشگاه علوم پزشکی گیلان
%@ 2008-4048
%D 2016

[Download]