علوم و مهندسی آبیاری, دوره (37), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (83-94)

عنوان : ( مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) )

نویسندگان: علی میثاقی , کامران داوری , بیژن قهرمان , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه آبریز، اندرکنش اجزای درونی هر سیستم و نیز اندرکنش سیستم های مختلف با یکدیگر باید به طور فراگیر در نظر گرفته شوند. تحقیق حاضر در حوضه آبریز نیشابور و با تأکید بر حل مسأله روند افت سالیانه تراز آبخوان در این دشت انجام گرفته است. به منظور کنترل تراز آبخوان، گام های مدل سازی توسعه داده شدند و اثر هر Vensim ریشه های مسأله در فرآیند شکل گیری نمودار ذخیره- جریان مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار یک از متغیرها، روی مسأله شبیه سازی شده و اعتبار مدل به روشهای مختلفی چون تحلیل حساسیت، آزمون های آماری و غیره مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمون ها نشان داد که مدل تطابق خوبی با واقعیت داشته و رفتار مدل مطابق با رفتار سیستم در واقعیت است. به طوری که بر اساس آزمون های آماری انجام شده بین مقادیر مشاهده ای و مقادیر برآورد شده افت و خیز 8% گردید. و میزان ریشه میانگین مربعات خطا برابر 21%سطح آبخوان توسط مدل، میزان ضریب تعیین برابر 8 همچنین آزمونهای مختلف دیگری انجام گردید که نتایج آنها، صحه ای بر تأیید مدل شبیه سازی شده می باشند. در نهایت سیاستهایی مبتنی بر سناریوهای پیشنهادی توسط مدل اجرا شد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, پویایی سیستم, مدیریت منابع آب, مدلسازی, حوضه آبریز. , Vensim
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053889,
author = {میثاقی, علی and داوری, کامران and قهرمان, بیژن and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2014},
volume = {37},
number = {3},
month = {December},
issn = {2588-5952},
pages = {83--94},
numpages = {11},
keywords = {توسعه پایدار، پویایی سیستم، مدیریت منابع آب، مدلسازی، حوضه آبریز. ،Vensim},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)
%A میثاقی, علی
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2014

[Download]