آب و خاک, دوره (29), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (615-626)

عنوان : ( واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه )

نویسندگان: رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی , سیدمجید هاشمی نیا , علی حجتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت حوضه های آبریز مستلزم استفاده از الگوهای هیدرولوژیکی است که نقش مهمی را در پیش بینی پاسخ حوضه به فرآیندهای بارش -رواناب ایفا می کنند. از طرفی ارزیابی رفتار حوضه نیز با الگوهای ریاضی هیدرولوژیکی مستلزم واسنجی مدل با هدف تخمین و برآورد پارامتره ای حوضه با بیشترین تطابق خروجی مدل با مجموعه ای از مقادیر مشاهداتی است. مهمترین هدف واسنجی الگوهای بارش-رواناب یافتن مقادیر بهینه مدل به و الگوریتم HEC-HMS گونه ای که بتوان بهترین منحنی را برای آبنمودهای مشاهداتی و محاسباتی برازش داد. در این پژوهش، مدل هیدرولوژیکی به عنوان مدل بهینه ساز عمل می کنند. مدل تلفیقی ارائه شده بر حوضه سد کارده واقع در استان خراسان رضوی مورد (PSO) بهینه سازی ازدحام ذرات به طور جداگانه در رخدادهای مختلف انجام گرفت . RMSE و NASH بررسی قرار گرفته است. واسنجی مدل در رویکرد تک هدفه و با دو تابع هدف نتایج حاکی از قابلیت مدل در واسنجی رخدادها تا حد قابل قبولی بود. همچنین نتایج واسنجی با چهار معیار متفاوت ارزیابی شد . اعتباریابی در انتها با دسته پارامترهای حاصل از واسنجی انجام شد. نتایج نشان داد که مدل عملکرد چندان مطلوبی ندارد. لذا پیشنهاد یک مجموعه پارامتر بر اساس واسنجی رخدادهای منفرد و صحت سنجی تک رخداد باقیمانده ممکن نیست.

کلمات کلیدی

, بارش-رواناب, حوضه آبریز, صحت سنجی, مدل بهینه ساز, واسنجی, مدل هیدرولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053895,
author = {گرمه, رضا and فریدحسینی, علیرضا and هاشمی نیا, سیدمجید and حجتی, علی},
title = {واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {615--626},
numpages = {11},
keywords = {بارش-رواناب، حوضه آبریز، صحت سنجی، مدل بهینه ساز، واسنجی، مدل هیدرولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه
%A گرمه, رضا
%A فریدحسینی, علیرضا
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A حجتی, علی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]