آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (221-232)

عنوان : ( ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع )

نویسندگان: محمداسمعیل کمالی پاشاکلائی , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , محمد علی غلامی سفیدکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر - تعرق پارامتری اساسی در تعیین برنامه آبیاری است که به دلیل تغییرات مکانی آن، باید از روشهای درونیابی برای تخمین آن در سطح وسیع استفاده نمود. فاکتوری که می تواند نتایج درون یابی را تحت تأثیر قرار دهد، ترتیب مراحل درون یابی است. در این تحقیق مقایسه دو در موقعیت ایستگاه های هواشناسی به روش هارگریوز-سامانی محاسبه شده و ET مدنظر قرار گرفت. در روش اول مقدار 0 ET روش تهیه نقشه های 0 نقشه - ،GIS درون یابی گردید. در روش دوم ابتدا اجزای معادله هارگریوز-سامانی درون یابی شده و سپس با اعمال فرمول هارگریوز-سامانی در محیط 46 ایستگاه هواشناسی برای تهیه نقشه و 5 ایستگاه هواشناسی به عنوان ایستگاه (1380- تهیه شد. لذا داده های اقلیمی 10 ساله ( 1389 ET های 0 شاهد در استان مازندران جمع آوری گردید. درون یابی داده ها به روش کریجینگ معمولی انجام شد و خطای درون یابی بر اساس شاخص ریشه میانگین

کلمات کلیدی

, تبخیر- تعرق مرجع, تغییرات مکانی, درون یابی, سامانه اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053896,
author = {کمالی پاشاکلائی, محمداسمعیل and فریدحسینی, علیرضا and انصاری, حسین and محمد علی غلامی سفیدکوهی},
title = {ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {221--232},
numpages = {11},
keywords = {تبخیر- تعرق مرجع، تغییرات مکانی، درون یابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع
%A کمالی پاشاکلائی, محمداسمعیل
%A فریدحسینی, علیرضا
%A انصاری, حسین
%A محمد علی غلامی سفیدکوهی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]