تحقیقات جغرافیایی, دوره (30), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (227-242)

عنوان : ( مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران )

نویسندگان: فرید فریدانی بردسکن , علیرضا زارعی , علیرضا فریدحسینی , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمیان فرایند های تخریب زمین، فرسایش خاک مهم ترین تهدید برای منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک بحساب می آید. این تحقیق در حوضه آبریز شیرین دره، منطقه ای نیمه خشک در شمال شرقی ایران، برای ارزیابی روش پتانسیل فرسایش (EPM) و روش هیدروفیزیکی (CSY) در تولید نقشه های پتانسیل فرسایش و بار رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. داده هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند از نقشه های توپوگرافی، عکس های لندست ETM+، عکس های هوایی و داده های هواشناسی بدست آمده اند. سنجش فرسایش در روش EPM و CSY از طریق فاکتور های طبقه بندی شده انجام شد. در انتها مشخص شد بیشتر مناطق دارای پتانسیل فرسایش زیاد و بسیار زیاد دارای سازنده های زمین شناسی مثل: سرچشمه (Ksr)، سنگانه (Ksn) و رسوبات کواترنری (Q) هستند. همچنین نتایج نشان داد که بیشتر بار رسوب حوضه آبریز شیرین دره مربوط به بخش شرقی است. پیشنهاد می شود که عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در مناطق شرقی حوضه آبریز شیرین دره اجرا گردد.

کلمات کلیدی

, حوضه آبریز شیرین دره, روش سیستم اطلاعات جغرافیایی, فرسایش و , EPM روش , CSY رسوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053898,
author = {فریدانی بردسکن, فرید and علیرضا زارعی and فریدحسینی, علیرضا and علیزاده, امین},
title = {مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2015},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {1019-7052},
pages = {227--242},
numpages = {15},
keywords = {حوضه آبریز شیرین دره، روش سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرسایش و ،EPM روش ،CSY رسوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران
%A فریدانی بردسکن, فرید
%A علیرضا زارعی
%A فریدحسینی, علیرضا
%A علیزاده, امین
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2015

[Download]