آب و خاک, دوره (29), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (350-373)

عنوان : ( تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو )

نویسندگان: میثم مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , مجید وظیفه دوست , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیدگی فرایند تبخیر از پیکره های آبی مانند دریاچه ها و مخازن سدها، کمبود اطلاعات کافی و معتبر مورد نیاز و از طرفی عدم اتکاء مدیریت این منابع و مخازن به داده های زمانی و مکانی دقیق تر، موجب کند شدن پیشرفت های تحقیقاتی و کاربردی در این زمینه نسبت به سایر مولفه های هیدرولوژیکی شده است. مدیریت و بهره برداری از ذخایر سدها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نیاز به برآوردهای مطمئن تری از تبخیر دارد . این وضعیت در شرایطی مانند سد دوستی که منبع استراتژیک تامین بخش وسیعی از آب شرب مشهد نیز می باشد، اهمیتی دوچندان می یابد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی جامع روش های برآورد تبخیر از سطح آب و مقایسه آ نها با بیلان انرژی دریاچه سد دوستی با استفاده از داده های اندازه گیری شده، انجام پذیرفت. به منظور بررسی رفتار روش های مختلف ضمن مقایسات سالانه، ماهانه و روزانه، تحلیل حساسیت این مدل ها به داد ه های ورودی به منظور سنجش پایداری برآوردهای حاصل از هر روش نیز انجام پذیرفت. در نهایت 19 روش برآورد تبخیر بر اساس بیلان انرژی دریاچه به لحاظ دقت برآوردها ،1/34 ،1/ به ترتیب برابر با 2 RMSD رتبه بندی گردیدند. بر اساس نتایج حاصل شده، روش های جنسن هیز، مککینک، دبروین و پنمن، با مقادیر 1 میلی متر بر روز نتایج مطلوب تری نسبت به سایر روش ها حاصل نمودند. در این میان، روش های جنسن هیز و مککینک، به دلیل / 1/62 و 65 سادگی، دقت مطلوب، داده های ورودی اندک و حساسیت کمتر به این داده ها، گزینه های مناسب تر و مقرون به صرفه ای برای برآورد تبخیر از دریاچه سد دوستی هستند.

کلمات کلیدی

, بیلان انرژی, تحلیل حساسیت, روش های برآورد تبخیر, سد دوستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053899,
author = {مجیدی خلیل آباد, میثم and علیزاده, امین and مجید وظیفه دوست and فریدحسینی, علیرضا},
title = {تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {350--373},
numpages = {23},
keywords = {بیلان انرژی، تحلیل حساسیت، روش های برآورد تبخیر، سد دوستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو
%A مجیدی خلیل آباد, میثم
%A علیزاده, امین
%A مجید وظیفه دوست
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]