اقتصاد مقداری, دوره (2), شماره (4), سال (2006-2) , صفحات (147-168)

عنوان : ( تاثیر زیرساختهای حمل و نقلی زمینی کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران )

نویسندگان: محمود هوشمند , سعید الاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناگفته پیداست که زیرساخت های ضعیف حمل و نقلی و خدمات غیر کارا در افزایش هزینه ها و زمان رسیدن به مقصد به طور مستقیم انعکاس می یابد. ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کشوری می تواند تفاوت زیادی در هزینه ها و تجارت از خود بر جای بگذارد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که افزایش 10 درصدی در هزینه های حمل و نقل (به علت وجود زیرساخت های ضعیف و ناکارآمد) باعث کاهش20 درصدی جریان تجاری شده است. در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت های حمل و نقلی (ریلی و جاده ای) منطقه ی اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران با سایر کشورهای عضو اکو بوده ایم. فرض بر این است که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح زیرساخت های حمل و نقلی و جریان تجاری برقرار است. از این رو با به کارگیری داده های ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده ایم که افزایش هزینه های حمل و نقل (فاصله ی جغرافیایی) حجم تجاری را کاهش داده و تاثیر وجود زیرساخت های حمل و نقلی نیز باعث افزایش جریان تجاری شده است.

کلمات کلیدی

, زیرساخت ها و هزینه های حمل و نقل, تجارت, مدل جاذبه, داده های ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053902,
author = {هوشمند, محمود and الاهی, سعید},
title = {تاثیر زیرساختهای حمل و نقلی زمینی کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2006},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5850},
pages = {147--168},
numpages = {21},
keywords = {زیرساخت ها و هزینه های حمل و نقل، تجارت، مدل جاذبه، داده های ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زیرساختهای حمل و نقلی زمینی کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران
%A هوشمند, محمود
%A الاهی, سعید
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2006

[Download]