التیام, دوره (1), شماره (1), سال (2014-11) , صفحات (25-33)

عنوان : ( آنچه باید در مورد نحوه انتخاب نوع پانسمان متناسب با زخم بدانیم )

نویسندگان: محمدرضا امامی , فائزه علی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لتیام زخم پدیده ای پویا و پیچیده، حاصل تعامل بین انواع مختلف سلول ها، مولکول ها و ماتریکس خارج سلولی است که به صورت مجموعه ای از واکنش های متوالی بروز می کند که در زمان های مشخصی با یکدیگر هم پوشانی دارند و با هدف بازگرداندن تمامیت بافتی صورت می گیرد. علیرغم تفاوت های جزئی در فرآیند التیام زخم بین بافت های مختلف، التهاب، تکثیر، بلوغ و باز آرایی مجدد به عنوان مراحل مشترک در این فرآیند مطرح هستند (2). عوامل متعددی قادر هستند ساختار زخم را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز اثرات سوء و در نتیجه تاخیر در روند التیام شوند که میتوان آنها را به عوامل عمومی و موضعی طبقه بندی نمود. برخی از این عوامل به شرح زیر هستند (1.) عوامل عمومی شامل: شرایط عمومی، وضعیت فیزیولوژیکی و سیستم دفاعی بیمار، وضعیت تغذیه ای بیمار، داروها (کورتیکواستروئیدها)، وجود بیماری های متابولیک (دیابت ملیتوس) و هورمون ها. عوامل موضعی از جمله: کاهش خون رسانی و اکسیژن رسانی، حضور مواد خارجی و بافت های نکروتیک، دهیدراتاسیون، داروها نامناسب، حرکات و آسیب های مجدد، شرایط زخم (عامل مسبب، موقعیت و مایعات)، تومورها، عفونت و تابش اشعه های مضر.

کلمات کلیدی

, پانسمان, بیماران زخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053927,
author = {امامی, محمدرضا and علی پور, فائزه},
title = {آنچه باید در مورد نحوه انتخاب نوع پانسمان متناسب با زخم بدانیم},
journal = {التیام},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {2423-5695},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {پانسمان، بیماران زخم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنچه باید در مورد نحوه انتخاب نوع پانسمان متناسب با زخم بدانیم
%A امامی, محمدرضا
%A علی پور, فائزه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2014

[Download]