نخستین کنگره ملی بزرگداشت عارف نامی ابو سعید ابوالخیر مهنه , 2014-05-11

عنوان : ( عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای "نظریه ادب" در اسرار التوحید )

نویسندگان: محمد غضنفری , ژیلا قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به ادعای برخی نظریه پردازان معاصر در حوزه کاربردشناسی (برای نمونه، نک. گافمن، 1967؛ براون و لوینسون، 1987)، ساز و کار ادب مختص زبان فارسی یا هر زبان دیگری نیست و پدیده ای است جهانی و در همه زبانها حضور دارد. تفاوت این پدیده در زبانها در میزان شدت و ضعف یا بسامد حضور فرمهای احترام آمیز در گفتمان است. ... این مقاله در راستای پرسش تحقیق، به مقایسه کاربردهای امروزین عناصر در بردارنده راهکار "خوار-خویشتنی" یا "بزرگداشت دیگران" در زبان فارسی و مقایسه آنها در سده پنجم پرداخته تا روشن شود چه تغییراتی در یان دوره زمانی در رعایت اصل "ادب" از منظر کاربردشناسی زبان فارسی رخ داده است.

کلمات کلیدی

, نظریه ادب, کاربردشناسی, عناوین و القاب احترام آمیز, شیوه های خطابی, اسرار التوحید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053941,
author = {غضنفری, محمد and قائمی, ژیلا},
title = {عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای "نظریه ادب" در اسرار التوحید},
booktitle = {نخستین کنگره ملی بزرگداشت عارف نامی ابو سعید ابوالخیر مهنه},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {نظریه ادب، کاربردشناسی، عناوین و القاب احترام آمیز، شیوه های خطابی، اسرار التوحید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای "نظریه ادب" در اسرار التوحید
%A غضنفری, محمد
%A قائمی, ژیلا
%J نخستین کنگره ملی بزرگداشت عارف نامی ابو سعید ابوالخیر مهنه
%D 2014

[Download]