ارتباط علمی, دوره (13), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (1-6)

عنوان : ( رفتار اطلاع یابی از دیدگاه معرفت شناختی و روان شناختی با تاکید بر مدل اطلاع جویی کولثاو )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به مفاهیم نظری معرفت‌شناختی و روان‌شناختی موثر در رفتارهای اطلاع‌یابی و بهبود تفکر انتقادی جستجوگران اطلاعات می‌پردازد. مدل‌های معرفتی و روان‌شناختی مطرح در رابطه با شیوه‌های گوناگون رفتار اطلاعاتی مورد بحث قرار گرفته است. در همین راستا بر مدل اطلاع‌یابی کولثاو، به دلیل این که به هر دو جنبه شناختی و روان‌شناختی کاربر در فرآیند جستجوی اطلاعات تاکید کرده است، توجه خاص شده است.

کلمات کلیدی

, رفتار اطلاع یابی, مدل کولثاو, اطلاع جویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053944,
author = {عباسی, زهره},
title = {رفتار اطلاع یابی از دیدگاه معرفت شناختی و روان شناختی با تاکید بر مدل اطلاع جویی کولثاو},
journal = {ارتباط علمی},
year = {2009},
volume = {13},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1839},
pages = {1--6},
numpages = {5},
keywords = {رفتار اطلاع یابی; مدل کولثاو; اطلاع جویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار اطلاع یابی از دیدگاه معرفت شناختی و روان شناختی با تاکید بر مدل اطلاع جویی کولثاو
%A عباسی, زهره
%J ارتباط علمی
%@ 2008-1839
%D 2009

[Download]