پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (6), شماره (22), سال (2015-12) , صفحات (33-42)

عنوان : ( بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , جواد ارفعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این نوشتار ارزیابی رضایت ساکنین از طرح مسکن مهر در شهر بجستان است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان است که وضعیت میزان رضایت ساکنین را از این طرح موردسنجش قرار داده است. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای ساکن در پروژه‌های مسکن مهر شهر بجستان می‌باشند. به‌منظور نمونه‌گیری در این پژوهش از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به اینکه حجم جامعه موردمطالعه 250خانوار است بر اساس این جدول نمونه موردنظر152خانوار است که با مراجعه به محل سکونت خانوارها نهایتاً 80 پرسشنامه کامل جمع‌آوری شد. برای سنجش روایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب حاصل برای تمام سؤالات بزرگ‌تر از 722./ است که بیانگر روایی قابل‌قبول پرسشنامه است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین رضایت از جانمایی واحدها با رضایت از میزان دسترسی به خدمات رابطه وجود دارد.از طرف دیگر در تعیین نیازمندان واقعی باید تجدیدنظر اساسی شود چراکه این طرح مجدداً نگاهی به اقشار متوسط به بالا دارد و اکثر اقشار پایین از این طرح رضایت ندارند. اکثر پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که این طرح در تعیین نیازمندان واقعی موفق نبوده است. همچنین با توجه به اینکه گرو ه های این هدف اقشار پایین جامعه هست مقدار تسهیلات مالی کافی ناست.

کلمات کلیدی

مسکن؛ برنامه‌ریزی مسکن؛ مسکن مهر؛ رضایت‌مندی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053945,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and ارفعی, جواد},
title = {بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان},
journal = {پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری},
year = {2015},
volume = {6},
number = {22},
month = {December},
issn = {2383-1456},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {مسکن؛ برنامه‌ریزی مسکن؛ مسکن مهر؛ رضایت‌مندی؛ بجستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A ارفعی, جواد
%J پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
%@ 2383-1456
%D 2015

[Download]