سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2015-06-17

عنوان : ( مکان یابی اولیه سدهای اصلاحی آبخیزداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه¬های اخیر افزایش تلفات منابع آب و خاک حوزه¬های آبخیز، اهمیت اقدامات آبخیزداری را بیش از پیش نمایان کرده است. یکی از اقدامات مورد استفاده در فعالیت¬های آبخیزداری، سدهای اصلاحی می¬باشد. سدهای اصلاحی، سازه¬های کوتاهی هستند که در مسیر جریان آبراهه¬ها به منظور کاهش شیب آبراهه¬ها، کاهش سرعت جریان، مهار کردن رسوب، ایجاد شرایط مناسب برای رسوبگذاری و تثبیت بستر استفاده می¬شوند. یکی از مسائل مهم در زمینه احداث سدهای اصلاحی، بحث مکان-یابی صحیح این سازه¬ها بر¬ روی آبراهه است. در بیشتر موارد مکان¬یابی سازه¬ها با نظر کارشناسی و از طریق بازدید میدانی صورت می¬گیرد. بنابراین هدف از این تحقیق ارائه روشی جهت مکان¬یابی اولیه سدهای اصلاحی آبخیزداری است. در این تحقیق از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تلفیق نقشه¬های مربوط به ژئومورفولوژی، شیب آبراهه، رتبه¬بندی آبراهه، فرسایش، حریم جاده و روستا، منابع آب برای تعیین مکان مناسب احداث سازه¬های اصلاحی حداکثر 4 متر در بخشی از حوزه ¬آبخیز ارداک استفاده شده است. نتایج نشان¬دهنده اینست که سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور بررسی معیارها به طور جامع و در تعامل با یکدیگر جهت دستیابی به هدف موضوع تحقیق حاضر، با دقت زیاد امکان پذیر بوده و علاوه بر این باعث افزایش سرعت انجام کار و دقت نتایج می¬گردد.

کلمات کلیدی

, سدهای اصلاحی, مکان¬یابی, سامانه اطلاعات جغرافیایی, حوزه آبخیز ارداک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053948,
author = {شیروی, بیتا and گل کاریان, علی and ابوطالبی پیرنعیمی, علی},
title = {مکان یابی اولیه سدهای اصلاحی آبخیزداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی},
booktitle = {سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سدهای اصلاحی، مکان¬یابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، حوزه آبخیز ارداک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی اولیه سدهای اصلاحی آبخیزداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
%A شیروی, بیتا
%A گل کاریان, علی
%A ابوطالبی پیرنعیمی, علی
%J سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2015

[Download]