تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (46), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (255-264)

عنوان : ( بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSO )

نویسندگان: رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدودیت های ساختاری مدل های هیدرولوژیکی و عدم دسترسی به همة پارامترهای حوضة آبخیز همچنین عدم امکان تعیین دقیق شرایط مرزی و شرایط اولیه، واسنجی مدل های هیدرولوژیک را ایجاب می کند. با توجه به زمان بربودن واسنجی دستی، به ویژه هنگامی که داده ها کم و پارامترها فراوان اند، روش های واسنجی خودکار، مبتنی بر استفاده از روش های جست وجوی سیستماتیک در فضای چند بعدی، با استفاده از یک تابع هدف، بسیار سودمند است. در این مطالعه، نرم افزار HEC-HMS همچون مدل شبیه ساز و الگوریتم هوش جمعی PSO به مثابة مدل بهینه ساز عمل می کنند. برنامه نویسی مدل و فراخوانی HEC-HMS در محیط برنامة MATLAB انجام گرفت. مدل تلفیقی ارائه شده در حوضة سد کارده، واقع در استان خراسان رضوی، بررسی شد. واسنجی مدل به کمک تابع هدف RMSE در سناریوهای مختلف سه رخداده مطالعه شد و نتایج دسته ای پارامتر با مقادیر متفاوت تولید کرد. سپس همة سناریوهای بررسی شده صحت سنجی شد و در انتها، با مقایسة مقادیر تابع هدف و ضریب همبستگی بین دبی های مشاهداتی و محاسباتی در رخدادهای مختلف، سه دسته پاسخ تولیدشده به منزلة پاسخ های بهینة مدل معرفی شد. نتایج بر خاصیت عدم امکان حصول پارامترهای منحصر به فرد برای یک حوضة آبخیز تأکید داشت. این روش، با توجه به مشکل غیرمنفردبودن مجموعه جواب های مسئلة واسنجی به منزلة یک مسئلة معکوس، می تواند در محدودکردن تعداد جواب های کاندید مؤثر باشد

کلمات کلیدی

, الگوریتم هوش جمعی PSO , مدل شبیه ساز HEC-HMS , واسنجی خودکار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053955,
author = {گرمه, رضا and فریدحسینی, علیرضا},
title = {بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSO},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-479X},
pages = {255--264},
numpages = {9},
keywords = {الگوریتم هوش جمعی PSO ، مدل شبیه ساز HEC-HMS ، واسنجی خودکار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSO
%A گرمه, رضا
%A فریدحسینی, علیرضا
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2015

[Download]