کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست , 2015-05-05

عنوان : ( شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست )

نویسندگان: زهرا کریمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجودفضاهای سبزبزرگ مقیاس مانند پارک های منطقه ای به عنوان یک راهکارخنک سازی منفعل، از ارکان اساسی بهبود محیط زیست بویژه درکلان شهرها محسوب می شود. به منظورارزیابی اثرات پارک ملت مشهد برتغییرات میزان مصرف انرژی الکتریکی وتعدیل محیط زیست نواحی مجاورآن ، آزمایشی انجام شد. دراین آزمایش مجموعه ای ازداده های هواشناسی، گیاهی وسطح موردمطالعه، جهت شبیه سازی بامدل کامپیوتری ان وای مت ثبت واندازه گیری شدند. خروجی های این مدل نشان دادکه آزمایش دمایی نواحی مجاورپارک درمقایسه با ایستگاه هواشناسی دروضعیت مطلوب تری قرارداشت. همچنین میزان صرفه جویی ریالی حاصل ازاین خنک سازی منفعل درنواحی مجاورپارک، به طورکلی قابل توجه بود.

کلمات کلیدی

, آسایش دمایی, پارک منطقه ای, مصرف انرژی, مدل سازی اقلیمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053957,
author = {کریمیان, زهرا},
title = {شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسایش دمایی،پارک منطقه ای، مصرف انرژی، مدل سازی اقلیمی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست
%A کریمیان, زهرا
%J کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
%D 2015

[Download]