پژوهش نامه مطالعات مرزی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (107-136)

عنوان : ( شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس )

نویسندگان: محسن جان پرور , سیدهادی زرقانی , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت های صورت گرفته ناشی از جهانی شدن تحرکات بیشتر افراد، کالاها و ... را فراهم آورده و کنترل مرزها را سخت تر کرده است و حکومت ها را با مشکل مواجه ساخته است. این مشکلات ناشی از کاهش قدرت کنترل مرزها در منطقه ی خلیج فارس از اهمیت برجسته تری برخوردار است زیرا کاهش کنترل مرزهای دریایی در این بخش می تواند امنیت ملی و منافع ملی کشور را با مشکل مواجه سازد. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بیسیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده استفاده از آنها برای کنترل مرزهای دریایی شده است. روش: مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که آیا می توان از شبکه حسگر بی سیم جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی در خلیج فارس استفاده کرد؟ نتایج و یافته ها: نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه ی حسگر بی سیم حرکت، تعرض، عملیات نظامی یا حتی کشتیرانی در آبهای سرزمینی کشور را به راحتی تشخیص داده و برای ایجاد امنیت وارد عمل می شود. این شبکه باتوجه به افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات در نقطه های مختلف، هزینه کم نگهداری، مصرف انرژی پایین می تواند راهبردی مناسب جهت کنترل مرزهای دریایی باشد. از سوی دیگر، زمانی که دشمن سعی دارد با فرستادن امواج رادارهای نظامی را از کار بیندازد این سیستم می¬تواند به کار خود ادامه دهد.

کلمات کلیدی

, شبکه حسگر بی سیم, کنترل مرز, مرزهای دریایی ایران, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053961,
author = {جان پرور, محسن and زرقانی, سیدهادی and صالح آبادی, ریحانه and جهان بین, افشین},
title = {شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس},
journal = {پژوهش نامه مطالعات مرزی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-4512},
pages = {107--136},
numpages = {29},
keywords = {شبکه حسگر بی سیم، کنترل مرز، مرزهای دریایی ایران، خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس
%A جان پرور, محسن
%A زرقانی, سیدهادی
%A صالح آبادی, ریحانه
%A جهان بین, افشین
%J پژوهش نامه مطالعات مرزی
%@ 2345-4512
%D 2014

[Download]