دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (1), شماره (6), سال (2016-6) , صفحات (142-172)

عنوان : ( جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی )

نویسندگان: حسام قبانچی , حمیدرضا دانش ناری , ناهید موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شرکتها در برخی موارد به عنوان ابزارهایی در دست انسانها برای ارتکاب جرائم نقش آفرینی میکنند.پژوهشها حکایت از شمول این پدیده در کشورهای مختلف دارد.از سوی دیگر نوع این جرائم متنوع بوده و شدت و ضعف آنها در کشرها متفاوت است . این پژوهش در صدد است تا برخی از انواع این جرائم را معرفی نماید

کلمات کلیدی

, جرایم شرکتی , جرایم اقتصادی, حساب سازی ناروا, فرهنگ جرمزای شرکتی, تبانی در تعیین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053967,
author = {قبانچی, حسام and دانش ناری, حمیدرضا and ناهید موسوی},
title = {جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {6},
month = {June},
issn = {2322-4177},
pages = {142--172},
numpages = {30},
keywords = {جرایم شرکتی ،جرایم اقتصادی،حساب سازی ناروا،فرهنگ جرمزای شرکتی،تبانی در تعیین قیمتها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی
%A قبانچی, حسام
%A دانش ناری, حمیدرضا
%A ناهید موسوی
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2016

[Download]