اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها،نوآوری ها وچالش ها , 2015-11-21

عنوان : ( نقش فرهنگ در تحول سازمانی )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرهنگ سازمانی در مقایسه با سایر مباحث سازمان و مدیریت مفهوم نسبتاً جدیدی است که از او ای ل دهه 1980 م یلادی مورد توجه صاحب نظران و دانش پژوهان قرار گرفت و به تدریج به سطح بنگاه ها، سازمان ها و مدیران اجرایی هم کشیده شد و نحوه نگرش آنها را به سازمان تغییر داد. بدیهی است، تحول در هر سازمانی کم یا زیاد متأثر از فرهنگ حاکم بر آن شکل می گیرد، بنابراین، فرهنگ هر سازمانی شامل ارزش ها، هنجارها، باورها و نمادهایی است که توسط اعضای آن به صورت مشترک پذیرفته شده است. نت ایج مطالعات نشان می دهد که پذیرش یک استراتژی تغییر یا تحو ل در درون سازمان بستگی به هماهنگی با الگوهای فرهنگی حاکم بر آن سازمان دارد. همچنین در میزان موفقیت یک تحول، میان عمق و وسعت تحول و نیز تضاد استراتژی های آن با فرهنگ سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی اگر استراتژی های تحول با فرهنگ سازمانی در تضاد بسیار بوده و از عمق و وسعت زیادی برخوردار باشد، مقاومت در برابر تحول در سطح بالایی قرار گرفته و احتمال موفقیت آن کاهش می یابد. برعکس اگر تحول از عمق و وسعت کمی برخوردار بوده و استراتژی های آن با فرهنگ سازمانی تضاد اندکی داشته باشد، مقاومت در برابر آن کم و متعاقباً میزان موفقیت آن زیادمی شود.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, فرهنگ سازمانی, تحول, تحول سازمانی, سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053972,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {نقش فرهنگ در تحول سازمانی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها،نوآوری ها وچالش ها},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فرهنگ، فرهنگ سازمانی، تحول، تحول سازمانی، سازمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فرهنگ در تحول سازمانی
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها،نوآوری ها وچالش ها
%D 2015

[Download]