سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( سئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی )

نویسندگان: رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این نوشتار، تبیینِ مفهوم مسئله¬ از منظر مکتبِ رئالیسم انتقادی پُوپِر می-باشد. چرا که بیشتر پژوهش¬های حسابداری به ویژه پژوهش¬های اثباتی، کمابیش در چارچوب¬های مکتب یادشده، تعریف و انجام می¬شوند. روش¬: نوشتار حاضر، ابتدا با بکارگیری روش قیاسی- مفهومی به شناخت¬شناسیِ مسئله و چگونگی طراحی مسئله می¬پردازد. سپس، نمونه¬هایی از مسئله را در چهار مجله برتر حسابداری جهان تشریح می¬کند. استنباط¬ها و یافته¬ها: از نظر مکتب ریالیسم انتقادی، پژوهش علمی، عبارت از فرآیند "حل مسئله" می¬باشد. با این حال، دانشجویان، عموما بین مفهوم "حل مسئله" و "پاسخ-دادن به سوال" تفاوتی قایل نمی¬شوند و به این دو به عنوان مفاهیم نسبتا مشابه می¬نگرند. در نتیجه چنین اشتباهی، ناگزیر شکاف بنیادینی بین خروجی رساله¬ها با خروجی¬های مورد انتظار یک پژوهش علمی ایجاد می¬شود. این نوشتار تفاوت¬های بنیادین سوال و مساله را تبیین و نمونه¬هایی از مسایل طراحی شده در مجلات برتر حسابداری را ارایه می¬نماید. اصالت و دستاورد: این پژوهش در نهایت، الگوی کلی چگونگی آغاز رساله¬های دوره دکتری را در سبک رئالیسم انتقادی، پیشنهاد می¬دهد. استنباط¬های این نوشتار می¬تواند به افزایش توان تولید علم رساله¬های دکتری کمک نماید.

کلمات کلیدی

, مسئله¬شناسی, رئالیسم انتقادی, مجلات برتر حسابداری, رساله¬های دکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053974,
author = {حصارزاده, رضا},
title = {سئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسئله¬شناسی، رئالیسم انتقادی، مجلات برتر حسابداری، رساله¬های دکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی
%A حصارزاده, رضا
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]