ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی , 2014-11-12

عنوان : ( ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد )

نویسندگان: عزت اله مافی , محمد اجزاء شکوهی , عطیه محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه محلهای از لحاظ معیار احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداریمشهد و مقایسه محلات نواحی سه گانه این منطقه در این معیار بوده و همچنین شناخت عناصر و شاخص هایهویت ساز در محلات موفق می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی میباشد و با توجه به ماهیتهدف گذاری و ابزارهای دست یابی به این اهداف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شده و روشنمونه گیری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بوده که با سطح خطای 5 درصد حجم نمونه برابر بودهبا 380 نفر بدست آمده وداده مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان 400 نفر از ساکنان محلات نواحیسه گانه منطقه مورد مطالعه جمع آوری شده است. با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف بررسی گردیدهاست که داده های بدست آمده نرمال بوده یا خیر چون سطح معناداری پایین تر از 0/05 بدست آمد جهت آزمون فرضیات از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احساس هویتمحله ای در کل منطقه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا قرار گرفته است.طبق نتایج این تحقیقعناصروشاخص های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی وکالبدی درسطح بافت محلات موفق هویت سازبودهمانند: وجود فرهنگسرا، زمین ورزشی، هتل، بازار، سلسله مراتب دسترسی،کوچه های بن بست،قدیمی بودن محله و مدت اقامت ساکنین بر میزان هویت محله ای تاثیرگذار بوده و باعثشده است محلات نواحی سه گانه منطقه 9 شهرداری مشهد از لحاظ معیار هویت محلهای با یکدیگر متفاوتباشد؛ طبق نتایج این تحقیق بالاترین سطح از لحاظ معیار احساس هویت محله ای به ترتیب نواحی دو، سه ویک می باشد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار , توسعه محلهای, معیارهای توسعه محله ای, احساس هویت محله ای, منطقه نه شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053996,
author = {مافی, عزت اله and اجزاء شکوهی, محمد and عطیه محمودی},
title = {ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه پایدار ، توسعه محلهای، معیارهای توسعه محله ای، احساس هویت محله ای، منطقه نه شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد
%A مافی, عزت اله
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A عطیه محمودی
%J ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
%D 2014

[Download]