پژوهش نفت, دوره (25), شماره (84), سال (2015-10) , صفحات (72-87)

عنوان : ( تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس )

نویسندگان: محمدعلی صالحی , سجاد کاظم شیرودی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش بالایی سازند سورمه )معادل با سازند عرب( به سن ژوراسیک پسین از مهمترین مخازن نفتی ایران در خیلج فارس و کشورهای عربی همجوار است. در این مطالعه آنالیز گونه های سنگی با استفاده از روشهای مختلف و با هدف ارزیابی کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میدانهای بخش مرکزی خلیج فارس انجام گرفته است. بخش بالایی سازند سورمه عمدتاً از توالی دولومیت و انیدریت تشکیل شده است. مطالعه پتروگرافی مقاطع نازک میکروسکوپی سازند سورمه منجر به شناسایی ده رخساره میکروسکوپی گردید. رخساره های شناسایی شده در زیر محیطهای پشته های اووئیدی، لاگون، جزر و مدی و بالای جزر و مدی در یک سکوی کربناته از نوع رمپ نهشته شد هاند. به منظور برقراری ارتباط بین رخسار ههای میکروسکوپی معرفی شده در بخش بالایی سازند سورمه با رد ههای پتروفیزیکی، داده های تخلخل و تراوایی مربوط به رخساره های این سازند بر روی نمودار ترسیم گردید. با رسم داده های تخلخل-تراوایی بر روی نمودار، چهار گونه سنگی شناسایی شد. با هدف تعیین رخساره های الکتریکی روش خوشه بندی چند کیفیتی بر پایه نمودار ) MRGC ( مورد استفاده قرار گرفته است. روش خوشه سازی منجر به شناسایی شش رخساره الکتریکی در بخش بالایی سازند سورمه گردید. همچنین، در این مطالعه واحدهای جریانی هیدرولیکی در بخش بالایی سازند سورمه توسط داده های پیوسته و تخمینی تخلخل و تراوایی به روشهای استفاده از شاخص زون جریانی ) FZI ( و نمودار لورنز اصاح شده بر مبنای چین هنگاری ) SMLP ( شناسایی و تفکیک شده اند. این دو روش مطالعه به ترتیب منجر به شناسایی شش واحد جریانی هیدرولیکی و نه واحد مخزنی، سدی و تله ای در بخش بالایی سازند سورمه گردیده اند. واحدهای مختلف مخزنی شناسایی شده در این دو روش دارای انطباق خوبی می باشند. هچنین، مقایسه نتایج روشهای مختلف استفاده شده در این مطالعه و کالیبراسیون آنها با مطالعات پتروگرافی حاکی از همخوانی نتایج با یکدیگر است. با تلفیق روش های مختلف در تعیین گونه سنگی، سه گونه سنگی نهایی در بخش بالایی سازند سورمه تفکیک گردید.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: گونه سنگی, م کیروفاسیس, رخسار ههای الکتریکی, واحدهای جریانی هیدرول کیی, سازند سورمه, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054009,
author = {محمدعلی صالحی and کاظم شیرودی, سجاد and موسوی حرمی, سیدرضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2015},
volume = {25},
number = {84},
month = {October},
issn = {2345-2900},
pages = {72--87},
numpages = {15},
keywords = {کلمات کلیدی: گونه سنگی، م کیروفاسیس، رخسار ههای الکتریکی، واحدهای جریانی هیدرول کیی، سازند سورمه، خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس
%A محمدعلی صالحی
%A کاظم شیرودی, سجاد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2015

[Download]