کنفرانس بین المللی تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی , 2015-08-22

عنوان : ( آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده سمانه امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از موارد آزمونهای آزمایشگاهی، روش قابل کاربردی در پیشرفت دانش علی در فیزیک و سایر علوم محسوب میشوند. بهاستثناء روانشناسی، در علوم اجتماعی پذیرش آزمونهای آزمایشگاهی آهستهتر بوده است، بااینوجود، در دو دههی اخیر، استفاده از این روش شتاب بیشتری یافته است. اما همچنان مخالفتهای قابلتوجهی میان دانشمندان علوم اجتماعی وجود دارد مبنی بر اینکه روش آزمایشگاهی فاقد "واقعگرایی" و "تعمیم گرایی" هستند. یکی از مهمترین ایدهها در پس رویکرد تجربی این است که این روش به فهم فرآیندهای خرد رفتار بشر در تعامالت اجتماعی و اثرات و نتایج انبوه و پیوسته رفتار فردی کمک میکنند. در این مقاله سعی میشود که به معرفی این روش و خصوصیات آن پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, آزمونهای آزمایشگاهی, آزمونهای میدانی, مدل سازی عامل محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054013,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and امیری, سیده سمانه},
title = {آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی},
year = {2015},
location = {استانبول, تركيه},
keywords = {آزمونهای آزمایشگاهی، آزمونهای میدانی، مدل سازی عامل محور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A امیری, سیده سمانه
%J کنفرانس بین المللی تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی
%D 2015

[Download]