جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2015-01-15

عنوان : ( مدل سازی عامل محور )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده سمانه امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی عامل محور )ABM( یک روش تحلیلی جدید در علوم اجتماعی محسوب میگردد که بهسرعت توسعهیافته است. در سالهای اخیر، مدلسازی عامل محور بهعنوان یک رهیافت روششناسی، نویددهندهای برای تحقیقات علوم اجتماعی در نظر گرفتهشده است. مدل سازی عامل یعنی روشی محاسباتی که محقق را قادر میسازد با استفاده از مدلهایِ محتویِ عاملهای متعامل درون یک محیط، اقدام به خلق، تحلیل و آزمایش کند. مدلهای عامل محور این امکان را برای محققان فراهم میکنند که ایدههای خود را تبدیل به مدل کنند و آزمایشها و تحلیلهایی بر روی عاملهایی که در محیط باهم تعامل میکنند انجام دهد.

کلمات کلیدی

, روششناسی, جامعهشناسی عامل محور محاسباتی, مدلسازی عامل محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054014,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and امیری, سیده سمانه},
title = {مدل سازی عامل محور},
booktitle = {جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روششناسی، جامعهشناسی عامل محور محاسباتی، مدلسازی عامل محور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی عامل محور
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A امیری, سیده سمانه
%J جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2015

[Download]