نخستین کنگره آبیاری و زهشکی ایران (همایش آب و محیط زیست) , 2015-05-13

عنوان : ( تعیین سهم واحد های سنگی حوزه آبخیز سد طرق در تولید رسوب )

نویسندگان: سجاد رحمانی , علی گل کاریان , تیمور تیموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید رسوب در یک حوضه تابع عوامل مختلفی نظیر کاربری اراضی، اقلیم، توپوگرافی و جنس سنگ و خاک آن حوضه می باشد. امروزه به دلیل استفاده بی رویه بشر از منابع طبیعی، افزایش بار رسوبی سبب مشکلات زیادی در حوضه های آبخیز شده است. برهمین اساس در این تحقیق جهت تعیین واحدهای سنگی حساس به فرسایش حوضه آبخیز، در 7 نقطه اقدام به نمونه برداری رسوب گردید. نمونه ها به گونه ای انتخاب شدند که هر نمونه از خروجی دو یا چند واحد سنگی باشد، پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و دانه بندی رسوبات به روش تر، شناسایی ترکیب کانی شناسی الک 500 میکرون به وسیله بینوکلر انجام شد. در ادامه با استفاده از نقشه زمین شناسی، نوع واحدهای سنگی و ویژگی های آن مشخص شد و با مقایسه ترکیب کانی شناسی نمونه های رسوب با واحدسنگ های موجود در حوضه آبخیز، منشاء هر کانی و خرده سنگ تعیین و درصد هر واحد سنگی در تولید رسوب مشخص گردید. سپس با در نظر گرفتن مساحت هر واحد سنگی، درصد مشارکت هر کدام به صورت وزنی تعیین شد. نتایج نشان داد که با توجه به در نظر گرفتن مساحت مربوط به هر واحد سنگی و حساسیت آن ها، واحد سنگی Sd با 41/25 درصد، بیشترین درصد رسوبزایی و واحد سنگی Ptu با 88/5 درصد، کم ترین درصد رسوبزایی را در سطح حوضه آبخیز دارا می باشند.

کلمات کلیدی

, منشاء یابی, سد طرق, واحد سنگی, رسوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054015,
author = {رحمانی, سجاد and گل کاریان, علی and تیمور تیموریان},
title = {تعیین سهم واحد های سنگی حوزه آبخیز سد طرق در تولید رسوب},
booktitle = {نخستین کنگره آبیاری و زهشکی ایران (همایش آب و محیط زیست)},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {منشاء یابی، سد طرق، واحد سنگی، رسوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سهم واحد های سنگی حوزه آبخیز سد طرق در تولید رسوب
%A رحمانی, سجاد
%A گل کاریان, علی
%A تیمور تیموریان
%J نخستین کنگره آبیاری و زهشکی ایران (همایش آب و محیط زیست)
%D 2015

[Download]