آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (127-135)

عنوان : ( ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) )

نویسندگان: سیدمجید هاشمی نیا , حسین شریفان , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در طراحی سیستمهای زهکشی و تخمین جریان آب در خاک، ضریب هدایت هیدرولیکی خاک می باشد.

کلمات کلیدی

, هدایت هیدرولیکی, پمپاژ به چاهک, چاهگ واررونه, بار افتان, مشهد, مدلهای Rosetta و Retc
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054017,
author = {هاشمی نیا, سیدمجید and حسین شریفان and داوری, کامران},
title = {ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {127--135},
numpages = {8},
keywords = {هدایت هیدرولیکی، پمپاژ به چاهک، چاهگ واررونه، بار افتان، مشهد، مدلهای Rosetta و Retc},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد)
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A حسین شریفان
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]