دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مناطق خشک و بیابانی , 2014-11-11

عنوان : ( کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک )

نویسندگان: مینا شیروی , مژگان پاشائی نژاد , عادل سپهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی الگوهای اکوژئومورفیک، نیازمند روشهای نمونهگیری مکانی و روشهای مستقیم و غیرمستقیم متناسب برای دستیابی به داده های مکانی مرتبط میباشد. پوششگیاهی از عناصر اصلی اکوسیستم بویژه اکوتونهای خشک محسوب میشود، که بسته به شرایط رطوبتی و ادافیکی اکوسیستم، الگوهای منظم و نامنظم را از خود نشان میدهد. آگاهی از تغییرات الگوهای پوشش گیاهی سطحی میتواند در بررسی میزان فرسایشخاک، شدت خشکسالی، تخریب سرزمین و بیابانی شدن اکوسیستم در مناطق خشک و نیمه خشک، ملاک عمل قرار گیرد. در گذشته بیشتر مطالعات مرتبط با الگوهای پوشش گیاهی و اکوژئومورفولوژی براساس مطالعات میدانی در مقیاس مکانی کم صورت میگرفتند، اما امروزه با استفاده از تصاویر ماهوارهای، روش های سنجش از دوری و الگوریتم های ریاضی، مطالعه این رفتارهای اکوسیستمی تسهیل شده است. آنالیز طیفی فوریه در مطالعات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, سری فوریه, اکوژئومورفولوژی, مناطق خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054020,
author = {شیروی, مینا and پاشائی نژاد, مژگان and سپهر, عادل},
title = {کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک},
booktitle = {دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مناطق خشک و بیابانی},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {سری فوریه، اکوژئومورفولوژی، مناطق خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک
%A شیروی, مینا
%A پاشائی نژاد, مژگان
%A سپهر, عادل
%J دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مناطق خشک و بیابانی
%D 2014

[Download]