همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری , 2013-03-13

عنوان : ( بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , خلیل الله کاظمی خیبری , سید علی حسین پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدیریت مصرف انرژی یکی ازچالشهای پیشروی معماران می باشد که میتوان باتمهیداتی درطراحی معماری بناها به بهینه کردن مصرف سوخت و حفاظت ازمحیط زیست شهری دست یافت درمعماری بومی ایران تا قبل ازکشف سوختهای فسیلی معماران سنتی با طراحی اقلیمی واستفاده هوشمندان ازمصالح و راه کارهای معماری توانسته بودند اسایش را برای ساکنان بنا ها فراهم نمایند معماری خاک اصیلترین و کهن ترین صورت معماری ایران زمین است و استفاده ازخاک با داشتن خصوصیاتی ازقبیل ظرفیت حرارتی بالا و تاخیر حرارتی 7ساعته درمدیریت مصرف انرژی و رسیدن به معماری پایدار و سبز راه گشا است دراین پژوهش با استفاده ازروش موردپژوهی به بررسی انواع روشهای استفاده ازخاک درطراحی اقلیمی پرداخته شده است تا بدین طریق به ارتباط معماری گذشتگان درجهت استفاده بهینه ازانرژی و پایداری محیط اشاره شود درنهایت با تجسس درراه کارهای معماری بومی ایران دربه کارگیری خاک می توان دیافت که استفاده ازتجارب گذشتگان درجهت طراحی های نوین پایدار نیزمثمر ثمر می باشد و پژوهش به ارایه راه کارهایی مستخرج ازاین معماری بومی جهت رسیدن به معماری پایدارنوین پرداخته است که میتوان به استفاده ازمصالح مشتق ازخاک احداث بخشی ازبنا دردل خاک استفاده ازخاک و مشتقاتش به عنوان منبعی برای ذخیره سازی گرما دراقلیم سردو... اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, معماری پایدار, خاک, انرژی, معماری بومی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054027,
author = {خاکپور, براتعلی and کاظمی خیبری, خلیل الله and حسین پور, سید علی},
title = {بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری},
booktitle = {همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری},
year = {2013},
location = {بوکان, ايران},
keywords = {معماری پایدار، خاک، انرژی، معماری بومی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری
%A خاکپور, براتعلی
%A کاظمی خیبری, خلیل الله
%A حسین پور, سید علی
%J همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
%D 2013

[Download]