چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم , 2014-03-04

عنوان : ( ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , براتعلی خاکپور , هٌدی بادپر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رقابت شهرها برای دستیابی به مزیت رقابتی و تبدیل شدن به جامعه‌ای دانشی رو به روز افزایش می‌یابد. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار شهر مشهد می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی – پیمایشی از نوع کاربردی است و از روش پژوهش فراتحلیلی (meta analysis) استفاده شده است. به این صورت که از بررسی و مرور مبانی نظری وادبیات پژوهشی درباره موضوع شروع شده، سپس مراحل تعامل بین دانشگاه و مدیریت شهری تبیین شده است و بعد شهر مشهد با توجه به آنالیز اسنادی و مدارک موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش با توجه به اسناد برای برقراری ارتباطی مؤثر بین دانشگاه و مدیریت شهری سه مرحله تبیین می‌شود که از سطحی‌ترین نوع ارتباط شروع شده و به ارتباط ایده‌آل و در ن تکامل یافته ختم می‌شود. هم‌چنین با توجه به پژوهشها عوامل کلیدی و مؤثر بر این ارتباط در جهت ایجادنوآوری و رسیدن به توسعه پایدار شهری شناسایی شده و به شکل مدلی مفهومی ارایه شده است که این مدل براساس شرایط شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق مبنی بر ارتباط مدیرت شهری و دانشگاه در مشهد بیان‌گر فاصله با وضعیت ایده‌ال است که نشان می‌إهد شهر مشهد در مرحله دوم این تعامل قرار دارد. راه‌حل‌های پیشنهادی برای رسیدن به مرحله سوم و ایده‌آل و استفاده از ظرفیت‌های شهر مشهد در جهت توسعه پایدار پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, دانشگاه, مدیریت شهری, توسعه پایدار, نوآوری, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054038,
author = {خوارزمی, امید علی and خاکپور, براتعلی and بادپر, هٌدی},
title = {ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد)},
booktitle = {چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دانشگاه، مدیریت شهری، توسعه پایدار، نوآوری، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد)
%A خوارزمی, امید علی
%A خاکپور, براتعلی
%A بادپر, هٌدی
%J چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
%D 2014

[Download]