آموزه های حقوق کیفری, دوره (92), شماره (5), سال (2013-9) , صفحات (127-154)

عنوان : ( رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , فرهاد شاهیده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای شناخت دقیق و همه‌جانبة جرم، تمامی عوامل مؤثر بر ارتکاب آن را باید بررسی کرد. به عبارت دیگر، در کنار بررسی بزهکار، به بزه‌دیده و وضعیت پیش‌جنایی نیز باید پرداخته شود؛ زیرا جرم و علت‌های وقوع آن مانند حلقه‌های متصل به یکدیگرند که بزه‌دیده یکی از آنهاست. مطالعة نقش بزه‌دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه، می‌تواند موجب درک بهتر و تحلیل قوی‌تر فرایند ارتکاب جرم شود. در جستار حاضر سعی می‌شود تا قانون مجازات اسلامی، به لحاظ یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی (نخستین)، در توجه به رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده، نقش آن در تعیین کیفر بزهکار و امکان تخفیف مجازات وی، با نگاهی به نحوة برخورد دادگاه‌ها با این موضوع بررسی شود.

کلمات کلیدی

, شتاب دهندگی بزه دیده , رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده , وضعیت پیش جنایی , تخفیف مجازات بزهکار , شتاب‌دهندگی بزه‌دیده , رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده , وضعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054042,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and فرهاد شاهیده},
title = {رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران},
journal = {آموزه های حقوق کیفری},
year = {2013},
volume = {92},
number = {5},
month = {September},
issn = {2251-9351},
pages = {127--154},
numpages = {27},
keywords = {شتاب دهندگی بزه دیده ،رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده ،وضعیت پیش جنایی ،تخفیف مجازات بزهکار ،شتاب‌دهندگی بزه‌دیده ،رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده ،وضعیت پیش‌جنایی ،تخفیف مجازات بزهکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A فرهاد شاهیده
%J آموزه های حقوق کیفری
%@ 2251-9351
%D 2013

[Download]