علوم اجتماعی, دوره (93), شماره (11), سال (2015-3) , صفحات (51-76)

عنوان : ( منشورهای شهری، بستر تحقق حق شهرنشینی )

نویسندگان: مژگان عظیمی هاشمی , ندا رضوی زاده , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺷﻬﺮﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻤﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧـﺪ ؛ اﻣـﺎ ﺷـﻬﺮﻫﺎ را ﺑـﺎ ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﺳ ﺪة اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم ﻣﺸﻜﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌ ﺔ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎدل و ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧ ﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻧﻴـﺰ در ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﺷـﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻬﺮی راهﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻃـﻲ دو د ﻫـﺔ اﺧﻴــﺮ در ﺳــﻄﻮح ﻣﺤﻠــﻲ و ﺑــﻴﻦاﻟﻤﻠﻠــﻲ ﺑــﺮای ﺗــﺼﺮﻳﺢ ﺣﻘــﻮق ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﺎن، ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﺲ از ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ روش اﺳـﻨﺎدی وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺗـﺪوﻳﻦ و ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﻨـﺸﻮرﻫﺎی ، واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن را )ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ( ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﻳﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣ ﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: ﺑﺮاﺑـﺮی و ﻋـﺪم ﺗﺒﻌـﻴﺾ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺷﻬﺮ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻃﻼﻋـﺎت، ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ، ﺗﻮﺳﻌ ﺔ ﭘﺎﻳﺪار، ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی، ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ، ﻣـﺴﻜﻦ، آب، ﻏـﺬا، اﻧﺮژی، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ، ﻛﺎر، آزادی، آﻣﻮزش، ﺗﻔﺮﻳﺢ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻨـﻮع ﻣﻴـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ،دﻻﻟـﺖ ﻫـﺎ ﻳﻲ ﺑـﺮای ، اﻣﻨﻴﺖ، ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ. در ﭘﺎﻳـﺎن ،( ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎم) وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳت

کلمات کلیدی

, :ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ, ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ, ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی, ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮی, ﻣﻨﺸﻮر ﺷﻬﺮی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054044,
author = {مژگان عظیمی هاشمی and ندا رضوی زاده and جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا},
title = {منشورهای شهری، بستر تحقق حق شهرنشینی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {93},
number = {11},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {51--76},
numpages = {25},
keywords = {:ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ، ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮی، ﻣﻨﺸﻮر ﺷﻬﺮی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منشورهای شهری، بستر تحقق حق شهرنشینی
%A مژگان عظیمی هاشمی
%A ندا رضوی زاده
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2015

[Download]