مطالعات بین المللی پلیس, دوره (4), شماره (13), سال (2013-6) , صفحات (39-70)

عنوان : ( زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , صادق صفری , مسعود جوادی هدایت اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: قاچاق انسان به عنوان جرمی که ارتکاب آن با نقض حقوق بنیادین بزه دیده، شان و حیثیت انسان نادیده گرفته می شود امروزه روند رو به رشدی دارد و هیچ کشوری از این معضل، مصون نیست. منافع سرشار حاصل از این فعالیت مجرمانه، موجب ورود باندهای مجرمانه فراملی به این عرصه شده است. هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین زمینه‎های قانون مبارزه با قاچاق انسان سال 1383 و تشریح سیاست کیفری قانونگذار ایرانی در رابطه با این قانون است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. مطالب آن به روش کتابخانه‎ای با استفاده از منابع تالیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتاب‎ها و مقالات تالیفی و ترجمه‎ای، سیاست های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و اسناد بین المللی نگاشته شده است. یافته‎ها: سیاست تقنینی ایران برای مقابله با این جرم در دوران قبل از انقلاب اسلامی محدود به پذیرش و امضاء برخی معاهدات بین المللی و تدوین قوانینی پراکنده بوده است. بعد از انقلاب اسلامی مهم ترین تحول، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 است که عمدتاً نشات گرفته از مصوبات بین المللی و فشار رسانه ها و افکار عمومی داخلی است. قاچاق انسان محل تلاقی حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق مهاجرت و حقوق کار است و این وجوه چندگانه، تنظیم سیاست جنایی و کیفری سنجیده و جامع را در مورد آن مشکل می کند. نتیجه‎گیری: این جرم تهدیدی جدی نسبت به نظم عمومی و امنیت ملی کشور، و کرامت ذاتی انسان می باشد. مجازات‎های تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق سال 1383 از تناسب چندانی با جرم برخوردار نیستند. از سویی تدابیر مکفی برای حمایت چند منظور از بزه‎دیدگان این جرم نیز در حال حاضر اتخاذ نشده است.

کلمات کلیدی

, قاچاق , قاچاق انسان , بردگی , سیاست کیفری , بزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054050,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and صفری, صادق and جوادی هدایت اباد, مسعود},
title = {زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم},
journal = {مطالعات بین المللی پلیس},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2007-1326},
pages = {39--70},
numpages = {31},
keywords = {قاچاق ، قاچاق انسان ، بردگی ، سیاست کیفری ، بزه دیده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A صفری, صادق
%A جوادی هدایت اباد, مسعود
%J مطالعات بین المللی پلیس
%@ 2007-1326
%D 2013

[Download]