پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (7), شماره (13), سال (2015-9) , صفحات (71-95)

عنوان : ( روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی )

نویسندگان: محمدحسین همایونی راد , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی روابط کارمند-سازمان به عنوان یک عامل تاثیرگذار‌ بر رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. روابط کارمند- سازمان به صورت دو بعد حمایت سازمانی درک شده و هویت سازمانی مطرح شده است و استقلال شغلی به عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده بین روابط کارمند- سازمان و رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است. بدین منظور کارکنان کتابخانه مرکزی یکی از دانشگاه‌های بزرگ دولتی به روش سرشماری مورد آزمون قرار گرفتند و برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از رویکرد همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی(با استفاده از نرم افزار ‌ُSPSS ) استفاده شد. نتایج نشان داد علاوه بر اینکه، حمایت سازمانی با هویت سازمانی رابطه معنی داری دارد، هر یک به طور مجزا نیز با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه دارند. اما نقش استقلال شغلی به عنوان تعدیل گر رابطه حمایت سازمانی و هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مورد تایید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

حمایت سازمانی درک شده; هویت سازمانی; استقلال شغلی; رفتار شهروندی سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054052,
author = {همایونی راد, محمدحسین and مهرآیین, محمد},
title = {روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2015},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2383-4064},
pages = {71--95},
numpages = {24},
keywords = {حمایت سازمانی درک شده; هویت سازمانی; استقلال شغلی; رفتار شهروندی سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی
%A همایونی راد, محمدحسین
%A مهرآیین, محمد
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2015

[Download]