همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای , 2015-11-26

عنوان : ( بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر روی رفتار دوام پذیری ماسه سنگ های سازند شوریجه، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: اعظم صفری کنگ , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار دوام پذیری ماسه سنگ های سازند شوریجه، 8 نمونه ماسه سنگ جمع آوری شد. در این تحقیق، ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و میزان دوام داری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور شناخت رفتار دوام این سنگها و تعیین شاخص دوام، آزمایش دوام وارفتگی در 11 سیکل انجام شد. آزمایشات تعیین خواص فیزیکی مانند دانسیته، تخلخل و درصد جذب آب بر روی نمونه ها صورت گرفت. نتایج این پژوهش مبین آن است که دوام پذیری ماسه سنگ های مورد آزمایش با خصوصیات فیزیکی آنها در ارتباط است. به طوری که با بهبود خواص فیزیکی، دوام داری نمونه ها نیز افزایش می یابد. هم چنین با افزایش تعداد سیکل های تر و خشک شدن، شاخص دوام وارفتگی در نمونه های ماسه سنگی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, دوام وارفتگی, خصوصیات فیزیکی, ماسه سنگ, سازند شوریجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054056,
author = {صفری کنگ, اعظم and لشکری پور, غلامرضا and خانه باد, محمد},
title = {بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر روی رفتار دوام پذیری ماسه سنگ های سازند شوریجه، شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای},
year = {2015},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {دوام وارفتگی، خصوصیات فیزیکی، ماسه سنگ، سازند شوریجه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر روی رفتار دوام پذیری ماسه سنگ های سازند شوریجه، شرق حوضه کپه داغ
%A صفری کنگ, اعظم
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خانه باد, محمد
%J همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای
%D 2015

[Download]