دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز به منظور اجرای عملیات آبخیزداری از منظر رسوب زایی و مدل اسکالوگرام در حوزه آبخیز دریان )

نویسندگان: معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان , سمیرا علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش یکی از اصلی ترین فرآیندهای تخریب اراضی به شمار می آید. در مرحله اول تحقیق حاضر با استفاده از روش اسکالوگرام نسبت به اولویت بندی زیر حوضه ها به لحاظ ضرورت انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرسایش اقدام شد. نتایج نشان داد که در حوضه دریان، زیر حوزه C19 بحرانی ترین و زیر حوزه C5-C7 با درجه فرسایش و رسوب پایین می باشد. در مرحله دوم به اولویت بندی زیر حوزه ها از لحاظ رسوب زایی با توجه به دو فاکتور مساحت زیر حوزه ها و امتیاز استعداد رسوبزایی اراضی پرداخته شد. نتایج نشان داد که زیر حوزه ها A11, B6, B5 به ترتیب از چپ به راست در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, مدل اسکالوگرام, فرسایش و رسوب, حوزه آبخیز دریان, استان سمنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054074,
author = {معصومه درمانی and محمد نهتانی and گل کاریان, علی and سمیرا علیزاده},
title = {اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز به منظور اجرای عملیات آبخیزداری از منظر رسوب زایی و مدل اسکالوگرام در حوزه آبخیز دریان},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل اسکالوگرام، فرسایش و رسوب، حوزه آبخیز دریان، استان سمنان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز به منظور اجرای عملیات آبخیزداری از منظر رسوب زایی و مدل اسکالوگرام در حوزه آبخیز دریان
%A معصومه درمانی
%A محمد نهتانی
%A گل کاریان, علی
%A سمیرا علیزاده
%J دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]