دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( مقایسه روش های بررسی و برآورد خصوصیات و میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده )

نویسندگان: معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف مهم آبخیزداری جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل رسوب است، به همین دلیل مطالعات فرسایش و رسوب از اهمیت ویژه ای در مدیریت منابع آب و خاک برخوردار است. هدف از انجام پروژه عبارت است از 1- شناسایی عوامل موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در منطقه 2- مطالعه پارامترهای مورد نظر هر یک از مدل ها یا روش های برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز سد کارده 3- امکان بررسی بهترین روش در برآورد فرسایش و تولید رسوب می باشد. روش کار در این است که با مطالعه ی مختصر در پژوهش های گذشته در مورد برآورد رسوب به تحلیل روش های انجام شده در برآورد رسوب حوزه آبخیز کارده پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, فرسایش و رسوب, حوزه آبخیز کارده, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054076,
author = {معصومه درمانی and محمد نهتانی and گل کاریان, علی},
title = {مقایسه روش های بررسی و برآورد خصوصیات و میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرسایش و رسوب، حوزه آبخیز کارده، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های بررسی و برآورد خصوصیات و میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده
%A معصومه درمانی
%A محمد نهتانی
%A گل کاریان, علی
%J دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]