دیرینه شناسی, دوره (2), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (212-229)

عنوان : ( مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران )

نویسندگان: عباس قادری , آرزو صادقی , علیرضا عاشوری , دیتر کورن ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لایه‌های جلفا در برش زال، شمال باختر ایران، با ضخامت 33 متر، دربردارنده توالی از سنگ آهکهای خاکستری، کرم تا قرمز گاهی ندولار همراه با میان لایه هایی از شیلها و مارنهای سبز، خاکستری و قرمز هستند. این لایه ها به دلیل داشتن بازوپایان بسیار غنی پرمین پسین، از اهمیت به سزایی برخوردارند. در این پژوهش که بر مطالعه این بازوپایان در برش زال متمرکز شده است، 38 گونه از 21 جنس متعلق به راسته‌های Athyridida، Orthotetida، Orthida، Productida، Rhynchonellida، Spiriferida و Terebratulida شناسایی شده اند. بر این اساس، سه بایوزون گستره‌ای Araxilevis intermedius Zone، Permophricodothyris ovata Zone و Transcaucasathyris araxensis Zone و یک بایوزون بینابینی Permophricodothyris ovata - Transcaucasathyris araxensis Interval Zone در این توالیها معرفی شده‌اند. این بایوزونها و مقایسه آنها با بایوزونهای مشابه از دیگر نقاط ایران، قفقاز جنوبی و چین جنوبی مؤید سن ووچیاپینگین (جلفین) پیشین ـ پسین برای توالیهای مذکور است.

کلمات کلیدی

بازوپایان؛ پرمین؛ ووچیاپینگین؛ زال؛ بایوزون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054078,
author = {قادری, عباس and آرزو صادقی and عاشوری, علیرضا and دیتر کورن},
title = {مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-2153},
pages = {212--229},
numpages = {17},
keywords = {بازوپایان؛ پرمین؛ ووچیاپینگین؛ زال؛ بایوزون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران
%A قادری, عباس
%A آرزو صادقی
%A عاشوری, علیرضا
%A دیتر کورن
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2015

[Download]