چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2015-11-11

عنوان : ( بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان )

نویسندگان: عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک‌سالی با سایر پدیده‌های طبیعی تفاوت‌های اساسی دارد. خشک‌سالی کمبود رطوبت مستمر و غیرطبیعی در طول یک بازه زمانی می‌باشد. در این تحقیق به منظور شناسایی خصوصیات خشک‌سالی در محدوده شهر زاهدان، از زنجیره مارکف و معیارهای مختلف آماری استفاده شد. پس از تعیین وضعیت رطوبتی (خشک‌سالی) این ایستگاه بر اساس شاخص‌هایSPI ،RDI و SPEI، در بازه‌های زمانی فصلی و سالانه، به بررسی قابلیت اطمینان وضعیت آسیب‌پذیری نسبت به خشکسالی پرداخته شد. در نهایت پس از تعیین مقادیر ماتریس احتمال انتقال سالانه و فصلی در این ایستگاه، احتمال ماندگاری در سه وضعیت مرطوب، نرمال و خشک ‌سالی و هم‌چنین برگشت‌پذیری تعیین گردید. نتایج نشان داد که احتمال تغییر حالت از مرطوب به خشک‌سالی نسبت به تغییر حالت از خشک‌سالی به مرطوب در تمامی بازه‌های زمانی از نوسانات بیش‌تری برخوردار است. هم‌چنین احتمال ماندگاری وضعیت نرمال بیش از وضعیت خشک‌سالی و وضعیت خشک‌سالی بیش از وضعیت مرطوب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص‌های خشک‌سالی, خصوصیات خشک‌سالی, ماتریس احتمال انتقال, ماندگاری, زاهدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054084,
author = {هاتفی, عادله and مساعدی, ابوالفضل and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2015},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {شاخص‌های خشک‌سالی، خصوصیات خشک‌سالی، ماتریس احتمال انتقال، ماندگاری، زاهدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان
%A هاتفی, عادله
%A مساعدی, ابوالفضل
%A جباری نوقابی, مهدی
%J چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2015

[Download]