شانزدهمین کنگره ملی خوردگی , 2015-11-24

عنوان : ( اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 )

نویسندگان: ایمان تاجی , مهلا سیدی , محمدهادی مؤید , مصطفی میرجلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 بررسی شده است. بدین منظور فولاد مذکور ابتدا در دمای 1050 درجه ی سانتیگراد و به مدت یک ساعت آنیل انحلالی شده و در دمای 300 درجه به مدت یک ساعت بازپخت شده است. سپس این فودلاد در زمان های 100، 500 و 1000 ساعت تحت دمای 150 درجه سانتی گراد قرار گفت. از آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و پتانسیواستاتیک برای بررسی رفتار خوردگی استفاده شد. همچنین ریزساختار نمونه های با میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده و تفاوت در سختی آن ها نیز با استفاده از سختی سنجی سنجش شد. نتایج نشان داد که پتانسیل حفره دار شدن و همچنین زمان حفره دار شدن در نمونه های تغییر زیادی نداشته است. ضمنا ریزساختار نمونه ها تفاوتی را نشان نداده و همچنین تغییر مقدار سختی بسیار کم بود است. از این رو می توان گفت که این نوع فولادها، مواد مناسبی برای استفاده در زمان های بلند مدت و در دماهای پایین نظیر کاربردهایی که با بخار آب در ارتبط هستند می باشد.

کلمات کلیدی

, فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403, خوردگی حفره ای, پلاریزاسیون, عملیات حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054092,
author = {تاجی, ایمان and سیدی, مهلا and مؤید, محمدهادی and میرجلیلی, مصطفی},
title = {اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی خوردگی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403، خوردگی حفره ای، پلاریزاسیون، عملیات حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403
%A تاجی, ایمان
%A سیدی, مهلا
%A مؤید, محمدهادی
%A میرجلیلی, مصطفی
%J شانزدهمین کنگره ملی خوردگی
%D 2015

[Download]