پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (5), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (225-252)

عنوان : ( تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی )

نویسندگان: محمود منفرد , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معماری مدیریت منابع انسانی یکی از مفاهیم نوینی است که در عرصه معماری سازمانی مطرح است. تأکید معماری منابع انسانی در مکانیزم انتقال سازمانها از دیدگاه سنتی شغل محور به دیدگاه نوین دانش محور است. در پیاده سازی معماری منابع انسانی باید به ارتباطات سازمانی به عنوان منبع ارزش آفرینی توجه نمود زیرا ارتباطات سازمانی بستر تبادل و تسهیم دانش میان افراد محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر معماری مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمانهای دولتی صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ای سه قسمتی شامل، قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی قسمت دوم مربوط به سنجش ارتباطات سازمانی اثربخش است که بر مبنای شش مؤلفه مدل رابنز و متشکل از 37 سوال است و قسمت سوم پرسشنامه که برای سنجش معماری 2012 ) می باشد که پس ) منابع انسانی است متشکل از 19 سوال برگرفته از مدل معماری مدیریت منابع انسانی ریدر و همکاران 1از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری بین حجم نمونه تحقیق که از جامعه مدیران و کارشناسان استانداری صورت گرفت. نتایج حاصل از SPSS و LPS خراسان رضوی بودند توزیع و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحقیق نشان می دهد که ارتباطات سازمانی اثربخش با معماری مدیریت منابع انسانی رابطه مثبت و معنا داری داشته و در پیاده سازی آن نقش دارد.

کلمات کلیدی

, ارتباطات سازمانی اثربخش, معماری منابع انسانی, معماری انگیزشی منابع انسانی, معماری مبتنی بر ارزش منابع انسانی, معماری استراتژیک منابع انسانی, معماری اداری منابع ا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054093,
author = {منفرد, محمود and مهرآیین, محمد},
title = {تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {4},
month = {February},
issn = {2228-6977},
pages = {225--252},
numpages = {27},
keywords = {ارتباطات سازمانی اثربخش، معماری منابع انسانی، معماری انگیزشی منابع انسانی، معماری مبتنی بر ارزش منابع انسانی، معماری استراتژیک منابع انسانی، معماری اداری منابع انسانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی
%A منفرد, محمود
%A مهرآیین, محمد
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2016

[Download]