مهندسی مکانیک شریف, دوره (31), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (3-13)

عنوان : ( تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری )

نویسندگان: محمود شریعتی , حمید چاوشان , حمیدرضا ایپکچی , کمال کلاسنگیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای از جنس فولاد ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش های تجربی رچتینگ توسط دستگاه سرو هیدرولیک INSTRON 8802 انجام شده است. پانل ها بصورت مایل و تحت زاویه ی 20 درجه نسبت به محور عمود قرار گرفته و بار تناوبی به آنها اعمال شده است. تاثیر پارامتر طول و زاویه ی نمونه بر رفتار رچتینگ و انرژی پلاستیک پانل های استوانه ای مورد تحقیق قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمایشگاهی، گشتاور خمشی تأثیر قابل ملاحظه ای در انرژی اتلافی و افزایش تغییرشکل های پلاستیک دارد. مشاهده شد که تغییر شکل پلاستیک در پانل استوانه ای مایل در مقایسه با پانل استوانه ای عمودی به دلیل وجود گشتاور خمشی در مقاطع مختلف آن، بیشتر است. نتایج نشان می دهد که در بارگذاری مرکب تناوبی، با افزایش طول نمونه ها، جابجایی رچتینگ و انرژی پلاستیک افزایش و عمر نمونه ها کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, پانل استوانه ای, رچتینگ, بارگذاری محوری تناوبی, بارگذاری مرکب تناوبی, انرژی پلاستیک, فولاد ضدزنگ SS304L.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054097,
author = {شریعتی, محمود and حمید چاوشان and حمیدرضا ایپکچی and کلاسنگیانی, کمال},
title = {تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری},
journal = {مهندسی مکانیک شریف},
year = {2015},
volume = {31},
number = {3},
month = {December},
issn = {****-0016},
pages = {3--13},
numpages = {10},
keywords = {پانل استوانه ای، رچتینگ، بارگذاری محوری تناوبی، بارگذاری مرکب تناوبی، انرژی پلاستیک، فولاد ضدزنگ SS304L.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری
%A شریعتی, محمود
%A حمید چاوشان
%A حمیدرضا ایپکچی
%A کلاسنگیانی, کمال
%J مهندسی مکانیک شریف
%@ ****-0016
%D 2015

[Download]