فضای جغرافیایی, دوره (15), شماره (52), سال (2016-2) , صفحات (97-115)

عنوان : ( تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت) )

نویسندگان: احمد رومیانی , علی اکبر عنابستانی , محمد ولایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه ی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه ی اخیر در اکثر رشته های علوم انسانی و جامعه شناسی رواج یافته و به عنوان یکی از عامل تقویت کننده روابط جمعی، شبکه‌ها و انسجام بخش «میان انسان‌ها»، «انسان‌ها و سازمان‌ها» و «سازمان‌ها با یکدیگر» در توسعه روستایی محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و بررسی مهمترین ابعاد تاثیر گذار در توسعه پایدار روستایی در دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت می باشد. نوع تحقیق کابردی و روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای روستایی دهستان رومشگان غربی می باشد. این دهستان طبق سرشماری سال 1390 دارای 2331 خانوار می باشد، که تعداد 134 خانوار به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول اصلاح شده کوکران انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون tتک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر) استفاده شده است. یافته¬های تحقیق نشان می دهد، براساس آزمون tنمونه ای در بین مولفه های سرمایه اجتماعی، بعد اعتماد با میانگین 3.18 دارای بالاترین میانگین بوده است . همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد برای شاخص های توسعه روستاییعدد مطلوبیت برای همه ابعاد کمتر از (3)و بصورت منفی ارزیابی شده است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان که بین ابعاد اعتماد، مشارکت و توسعه پایدار روستایی در سطح 0.05 درصد آلفا رابطه مثبتی وجود دارد و همین طور بین بعد نهاد های محلی و توسعه پایدار روستایی در سطح 0.05 درصد آلفا رابطه منفی وجود دارد. ولی بین بعد انسجام و توسعه پایدار روستایی هیچ رابطه ای وجود ندارد

کلمات کلیدی

, اعتماد اجتماعی, انسجام اجتماعی, مشارکت اجتماعی, شبکه اجتماعی, توسعه پایدار, رومشگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054105,
author = {رومیانی, احمد and عنابستانی, علی اکبر and محمد ولایی},
title = {تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت)},
journal = {فضای جغرافیایی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {52},
month = {February},
issn = {1735-322X},
pages = {97--115},
numpages = {18},
keywords = {اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، توسعه پایدار، رومشگان غربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت)
%A رومیانی, احمد
%A عنابستانی, علی اکبر
%A محمد ولایی
%J فضای جغرافیایی
%@ 1735-322X
%D 2016

[Download]