تاریخ و فرهنگ, دوره (46), شماره (92), سال (2014-9) , صفحات (57-84)

عنوان : ( نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام، بررسی موردی شرح حال امام علی ( ع) در کتاب الطبقات الکبری )

نویسندگان: محمد علی کاظم بیکی , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الطبقات الکبری اثر محمد بن سعد بصری (د230ق) از کتاب های مهم و کهن در شرح حال پیامبر (ص)، صحابه، تابعین و روات حدیث تا دهه های آغازین سده سوم هجری است. پژوهش حاضر با بررسی موردی زندگانی امام علی (ع) در این کتاب، به تبیین تفاوت گزارشهای محدّثان و مورّخان درباره حوادث صدر اسلام اختصاص دارد. یافته های آن نشان می دهد که ابن سعد به عنوان یک محدّث- مورّخ به سبب پایبندی به رعایت ضوابط و باورهای اهل حدیث، در توضیح وقایع صدراسلام، گاه سیر حوادث را به گونه ای متفاوت از مورخان نشان داده است.

کلمات کلیدی

, تاریخنگاری, اصحاب حدیث, ابن سعد, الطبقات الکبری, علی (ع).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054106,
author = {محمد علی کاظم بیکی and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام، بررسی موردی شرح حال امام علی ( ع) در کتاب الطبقات الکبری},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2014},
volume = {46},
number = {92},
month = {September},
issn = {2228-706X},
pages = {57--84},
numpages = {27},
keywords = {تاریخنگاری، اصحاب حدیث، ابن سعد، الطبقات الکبری، علی (ع).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام، بررسی موردی شرح حال امام علی ( ع) در کتاب الطبقات الکبری
%A محمد علی کاظم بیکی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2014

[Download]