همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال و (لزوم تغییر سیاستهای آموزش و پرورش در اهداف، ساختار، فرایندها و برنامه ریزی این آموزش ها در هنرستان ها) )

نویسندگان: امیر نجفی , امیر ثابت زاده , محمود سعیدی رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش های فنی و حرف های و مهارتی در هر کشور، ساختاری است یکپارچه و هدفمند که وظیفه اصلی آن آموزش و تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار و همچنین آموزش مداوم مهارت های لازم به شاغلین برای حفظ و توسعه اشتغال موجود و انطباق توانمندی های افراد با نیازهای جدید بازار کار و تغییرات تکنولوژیکی میباشد (اکبری ونه آباد، به .( نقل از ردولف و تای، 2006 بعد از جنگ دوم جهانی به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و تغییرات سریع تکنولوژی، نظام آموزش فنی و حرف های مورد توجه قرار گرفت. بعد از طرح نظریهی سرمایهی انسانی در دهه 1960 م. توافق عمومی بین سیاستمداران و برنامه- ریزان آموزشی و همچنین اندیشمندان به وجود آمد و آموزش را کلید حرکت به سوی توسعه اقتصادی دانستند (عصاره و همکاران، به نقل از فاجر لیندو ساها، 1391 ). در همین زمینه، خلاقی ( 1381 ) نیز عنوان میکند آموزش های فنی و حرف های یکی از منابع اصلی تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت توسعه به ویژه در شرایطی است که کشور ما با معضلاتی همچون بیکاری و کمبود سرمایهگذاری و تورم مواجه است. لذا توجه به به آموزش های فنی و حرفه ای باید از اولویت های اصلی نظام آموزشی باشد. مسائلی از قبیل ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با اشتغال و نیازهای بازار کار بر اهمیت این قبیل آموزش ها میافزاید. از طرفی آموزشهای فنی و حرف های با یکی از پایدارترین مباحث اقتصادی و جامعهشناختی یعنی شغل نیز ارتباط مستقیم دارد. مک لین مدیر یونیوک ( 2005 ) به صراحت اعلام میکند 80 درصد مشاغل دنیا نیازمند .( مهارت های فنی و حرف های است (عصاره و همکاران، 1391 با این وجود تحقیقات در سرتاسر جهان نشان میدهد که بازار کار برای فارغالتحصیلان آموزش متوسطه فنی و حرف های با تنگناهای فراوانی روبروست. از جمله بالا بودن سطح بیکاری تمام سنین، طولانی بودن زمان جستجو برای کار و بالا بودن نرخ برگشت به بیکاری (بخشی به نقل از شریف، 1391 ). با توجه به لزوم آگاهی هر چه بیشتر مسئولین و سیاستگذاران از وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان مراکز فنی و حرف های و هنرستان ها جهت برنامه ریزی و تصمیمگیری مناسب، این مقاله تلاشی است برای ارائه تصویری روشن از نقش آموزش های فنی و حرفه ای در اشتغال افرادی که به امید فردایی بهتر در مسیر کسب این مهارتها گام برمیدارند.

کلمات کلیدی

, آموزشهای فنی و حرف های,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054112,
author = {نجفی, امیر and ثابت زاده, امیر and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال و (لزوم تغییر سیاستهای آموزش و پرورش در اهداف، ساختار، فرایندها و برنامه ریزی این آموزش ها در هنرستان ها)},
booktitle = {همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آموزشهای فنی و حرف های، اشتغال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال و (لزوم تغییر سیاستهای آموزش و پرورش در اهداف، ساختار، فرایندها و برنامه ریزی این آموزش ها در هنرستان ها)
%A نجفی, امیر
%A ثابت زاده, امیر
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]