نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , 2015-05-06

عنوان : ( در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه )

نویسندگان: زهرا اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , ابوالفضل غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه به منظور تدوین محتوای مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی - توصیفی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان پایههای اول، دوم و سوم متوسطه در سال 1393-94 بودند. با روش نمونهگیری خوشهای 114 نفر از دانشآموزان در این پژوهش شرکت داده شدند که پرسشنامه محقق ساخته توسط آنان تکمیل شد. برای پاسخگویی به سوال پژوهش، به منظور شناسایی پیامهای موثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادههای فوق از نرم افزار اس پی اس اس 16 استفاده شد. پیامهای مستخرج از منابع تربیت جنسی، در سیزده مؤلفه جای گرفتند که نتایج پژوهش نشان داد مولفه های سیزده گانه از لحاظ میزان تأثیرگذاری بر خویشتن داری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه در سطح مطلوب و نسبتا مطلوب قرار گرفتند که در این میان دانش عوامل مؤثر بهشت » و « بر خویشتندار» ،« ترغیبی معنوی » ،« ترهیبی اجتماعی » ،« ترهیبی جسمی » آموزان پیامهای مرتبط با مؤلفههای را جزو مؤثرترین پیامها بر میزان خویشتنداری خود، عنوان کردند

کلمات کلیدی

, پیام, خویشتنداری جنسی, محتوا, مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054118,
author = {اسلامیان, زهرا and سعیدی رضوانی, محمود and غفاری, ابوالفضل},
title = {در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه},
booktitle = {نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیام، خویشتنداری جنسی، محتوا، مقطع متوسطه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه
%A اسلامیان, زهرا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A غفاری, ابوالفضل
%J نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی
%D 2015

[Download]