علوم زمین, ( ISI ), دوره (25), شماره (97), سال (2015-12) , صفحات (163-172)

عنوان : ( پراکندگی و تحلیل آماری روزن بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران )برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس( و کاربرد دیرین بو مشناختی آنها )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , مرضیه وحدتی راد , عباس صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به مطالعه روزن بران پلانکتونیک سازند خانگیران که معرف آخرین نهشته هاى دریایی پهنه کپه داغ هستند، پرداخته شده است. پس از مطالعه بخشی از این سازند که در دهانه ورودی ناودیس چهل کمان )باختر سرخس( رخنمون یافته، 32 گونه متعلق به 11 جنس از روزن بران پلانکتونیک شناسایی شد. با استفاده از زون بندی روزن بران شناسایی شد. در پایان آشکوب های ایپرزین لوتسین برای این سازند معرفی می شود. بر پایه تحلیل آماری روزن بران پلانکتونیک سازند خانگیران، فراوانی معمول تا کم جنس subbotina و حضور کمیاب تا نبود آن در نمونه های بالایی سازند،پایین بودن درصد فراوانی جنس های catapsydrax و parasubbotina و فراوانی بالای جنس acarinina در سرتاسر این سازند نشان دهنده چیرگی آب های گرم و شرایط غذایی متوسط در این ناحیه بوده است.

کلمات کلیدی

, روزن بران پلانکتونیک, سازند خانگیران, ائوسن, ایپرزین لوتسین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054119,
author = {وحیدی نیا, محمد and وحدتی راد, مرضیه and عباس صادقی},
title = {پراکندگی و تحلیل آماری روزن بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران )برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس( و کاربرد دیرین بو مشناختی آنها},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {25},
number = {97},
month = {December},
issn = {1023-7429},
pages = {163--172},
numpages = {9},
keywords = {روزن بران پلانکتونیک، سازند خانگیران، ائوسن، ایپرزین لوتسین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پراکندگی و تحلیل آماری روزن بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران )برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس( و کاربرد دیرین بو مشناختی آنها
%A وحیدی نیا, محمد
%A وحدتی راد, مرضیه
%A عباس صادقی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]