نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , 2015-05-06

عنوان : ( بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان )

نویسندگان: زهرا وقاری زمهریر , زهرا حجازی , ساناز عبیری , محمود سعیدی رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (دانش آموزان) بود که 67/ 29 درصد مرد و 6 / با روش پیمایشی انجام شد. این پژوهش، در شهر مشهد با نمونه 247 نفری ( 5 درصد زن) صورت گرفت. داده ها با پرسشنامه 40 سوالی در دو مولفه کلی نگرش و کنش گردآوری 2 و درکنش، / شد. میانگین نگرش (درطیف لیکرت با حداقل، عدد یک و حداکثر عدد سه) معادل 69 2/51 به دست آمد. یافته ها نشان داد بین نگرش مادران و پدران به تربیت جنسی تفاوت معنادار نبوده، اما در کنش به تربیت جنسی تفاوت، معنادار بود و مادران در مولفه های راهنماییهای ارائه شده در زمینه دین، اخلاق و آینده جنسی بیشتر از پدران مداخله می کردند. همچنین والدین با تح صیلات لیسانس و بالاتر نگرش مثبت تری به مولفه باورِ تربیت جنسی داشتند، در حالی که والدین با همین تحصیلات در دو مولفه کنش تربیت جنسی یعنی رابطه والد- فرزندی و ارایه دانش،پایین تر ازسطوح تحصیلی دیگر بودند. سطح مطلوب دراین پژوهش، به طور معنادار بالاتر بودن از نقطه برش 2,5 =) بود. طبق یافته ها، نگرش والدین در سطح مطلوب و کنش آنان در سطح نسبتا x=) 75 درصدی مطلوب قرار داشت. به بیان دیگر بین نگرش وکنش والدین به تربیت جنسی تفاوت معنادار _ به نفع نگرش- بود. بر خلاف تصور غالب که آموزش های مربوط به تربیت جنسی با مقاومت والدین مواجه خواهد شد، براساس این پژوهش مشخص گردید اکثریت والدین آمادگی نسبی لازم جهت ارائه این آموزش ها به دانش آموزان را دارند. درعین حال لازم است برای گروه اقلیت مخالف، قبل از شروع آموزش ها جلسات توجیهی تدارک دیده شود.

کلمات کلیدی

, تربیت جنسیِ فرزندان, نگرش, کنش, والدین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054120,
author = {وقاری زمهریر, زهرا and حجازی, زهرا and عبیری, ساناز and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان},
booktitle = {نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تربیت جنسیِ فرزندان، نگرش، کنش، والدین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان
%A وقاری زمهریر, زهرا
%A حجازی, زهرا
%A عبیری, ساناز
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی
%D 2015

[Download]