مدیریت پرستاری, دوره (4), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (49-60)

عنوان : ( تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , فاطمه خراشادی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: معنویت در سازمان ها به عنوان یک پدیده نوبنیاد، دارای ابهامات، تعاریف و مدل های متعددی است که زمینه های فرهنگی در آن بسیار موثر است. لذا ضروری است که جامعه پرستاری ایران اسلامی با مفهوم پردازی مناسب در این زمینه، مفهوم مدیریت معنوی را براساس آموزه های اسلامی تبیین نماید. هدف: تبیین مدیریت معنوی در جامعه پرستاری ایران اسلامی بوده که در سال 1392 انجام شده است. روش: این مطالعه پدیدارشناسی تفسیری بر روی 17 نفر از افراد عضو هئیت علمی دانشگاه با دارای سابقه مدیریت در دانشگاه های علوم پزشکی و فردوسی مشهد در سال 1392 انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ) 30 تا 90 ( دقیق های بود. از روش آلن و جیسون ) 1990 ( برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. روشهای تعیین صحت و اعتبار یافته ها شامل قابلیت اعتبار، اطمینان تصدیق و انتقال مدنظر قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدیریت معنوی در پرستاری با سه مضمون مدیر معنوی خادم و خدمتگزار بودن، اسوه حسنه بودن، عمل گرایی و دیگران را دیدن کارمند معنوی )تقویت معنویت در سطح فردی و ظهور معنویت در سطح سازمانی و سازمان معنوی نسبت مطلوبیت هزینه اثربخشی خدمات، بهداشت روان فرد و دستیابی به اهداف برای سازمان پرستاری معنوی می باشد. نتیجه گیری: انتخاب مدیران پرستاری که معنویت را در سطح فردی خود تثبیت نموده اند،می توانند میزان دستیابی به موفقیت در پرسنل و ایجاد سازمان پرستاری معنوی را تسهیل و ترغیب نماید.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی تفسیری, پرستاری, جامعه ایران اسلامی, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054123,
author = {آهنچیان, محمدرضا and فاطمه خراشادی زاده},
title = {تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری},
journal = {مدیریت پرستاری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-6603},
pages = {49--60},
numpages = {11},
keywords = {پدیدارشناسی تفسیری، پرستاری، جامعه ایران اسلامی، مدیریت معنوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری
%A آهنچیان, محمدرضا
%A فاطمه خراشادی زاده
%J مدیریت پرستاری
%@ 2251-6603
%D 2015

[Download]