نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران )

نویسندگان: مطهره زرگری , آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی بارش سنگین در استان تهران میباشد. بدین منظور ابتدا، دادههای روزانه بارشبرای سه ایستگاه استان تهران (تهران مهرآباد، آبعلی، فیروزکوه) مورد مطالعه قرار گرفتند و روزی را که دارای بارش برابر یا بیشتر از آستانه بارش بود به عنوان بارش سنگین انتخاب گردید و نقشههای ترکیبی شامل ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال، فشارسطح دریا، جهت به همراه نقشه NCEP/NCAR و شدت باد، نم ویژه و خطوط جریان در تراز 850 هکتوپاسکال از تهیه و موردتفسیر قرار گرفتند . در نهایت روزی که به عنوان بارش سنگین انتخاب TRMM بارش با طرحواره بارشی گرل به اجرا درآمد و RegCM گردید با قدرت تفکیک 30 کیلومتر در مدل نقشه شبیهسازی و بارش مشاهداتی برای آن ترسیم گردید. بر اساسیافتههای تحقیق وجود ترافی بر جانب غربی تهران و رطوبت دریای مدیترانه باعث شکل گیری هوای ناپایدار و ایجاد بارش در کنار RegCM سنگین در یکروز و به دنبال آن وقوع سیلابمیشود. به کارگیری مدل نقشههای سینوپتیک میتواند تا حد زیادی به پیشبینیها کمکنماید. هم چنین خروجی مدل، شبیه سازی نسبتاً خوبی را نشان میدهد و دادههای مشاهداتی این قضیه را تصدیق مینماید.

کلمات کلیدی

, بارش سنگین, سیلاب, تهران, RegCM4 , نقشه های هوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054131,
author = {زرگری, مطهره and زرین, آذر},
title = {بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارش سنگین، سیلاب، تهران،RegCM4 ، نقشه های هوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران
%A زرگری, مطهره
%A زرین, آذر
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]