نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4 )

نویسندگان: آذر زرین , فهیمه محمدی , ایمان بابائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برایشبیهسازی بارشماههایفصل زمستان (دسامبر، ژانویه و فوریه) برای RegCM مدل اقلیمی 4 2010 ) در استان فارسبهکار گرفته شد. دادههایدوبارهتحلیلشده مراکز - دورهیبیستساله ( 1990 2/5 درجه به × 2/ با تفکیکافقی 5 (NCEP/NCAR) ملی پیشبینی محیطی/ مرکز ملی پژوهشجوی عنوان شرایطمرزیثانویه استفاده گردید. دادههایشرایطاولیهشاملدادههایتوپوگرافی،عمق دریاچه، پوششگیاهی، کاربریزمین، نوع و رطوبتخاکبا تفیکیکافقیسیثانیه و دادههایمیانگینهفتگی دمایسطحآببا تفکیکافقییکدرجه از سایتمرکز فیزیکنظریعبدالسلام و داده بارش RegCM مشاهداتی ماهانه از اداره کلهواشناسیاستان فارساخذ گردید. با اجرایمدل منطقه ای 4 20 کیلومتر مربعریز مقیاسشدند. سپسبا × 2/5 درجه به دادههای 20 × 2/ دادههایبا تفکیکافقی 5 20 کیلومتر مربع با بکارگیریروش × برونداد با تفکیکافقی 20 ،RegCM هدفافزایشکارآیی مدل 4 رگرسیون چند متغیره مورد پسپردازشآماریقرار گرفت. دوسریدادههایبارشتولید شده به روشهای مذکور با دادههایبارشمشاهداتی ماهانه مقایسه شدند تا کاراییریز مقیاسنماییدینامیکیو مورد مطالعه قرار گیرد. نتایجنشان داد که ریز RegCM پسپردازشآماریبر روی برونداد مدل 4 مقیاسنماییبوسیله مدل اقلیمیتا حد قابل قبولیمیتواند بارشهایفصل زمستان در استان فارسرا شبیه سازیکند. در عینحال، مقایسه نتایجبه دستآمده از عمل با نتایجحاصل از انجام پسپردازشآماری و دادههای مشاهداتی نشان داد که استفاده ازروشپسپردازشآماریموجبافزایشکارآیی مدل نمیشود. نتیجه آن که با بکارگیریروشپسپردازشآماری،تفاوتمعنیداریبیندادههای 20 کیلومتر مربع و دادههایپسپردازششده به روشرگرسیون × ریزمقیاسشده با تفکیکافقی 20 چند متغیره وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, ریز مقیاس نمایی, استان فارس, بارش, RegCM4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054132,
author = {زرین, آذر and محمدی, فهیمه and ایمان بابائیان},
title = {شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ریز مقیاس نمایی، استان فارس، بارش، RegCM4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4
%A زرین, آذر
%A محمدی, فهیمه
%A ایمان بابائیان
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]